|

Theoretical and methodological study of the psychological concept of giftedness as a form of scientific knowledge

Authors: Ivlev V.Yu., Inozemtsev V.A., Ivleva M.L. Published: 25.11.2020
Published in issue: #5(85)/2020  
DOI: 10.18698/2306-8477-2020-5-679  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: psychological concept of giftedness, theory, paradigm, concept, philosophical foundations

The article analyzes the psychological concept of giftedness as a form of scientific knowledge, the process of its formation and development, as well as the philosophical foundations of the psychological concept of giftedness. Psychology is considered as an extra-paradigm discipline, which as its paradigm uses a ready-made, external paradigm that has a non-specific, sociocultural origin. The paradigm includes ideological and philosophical components; its content is internally inconsistent and incomplete, allowing the existence of various philosophical concepts and logically incompatible scientific theories.


References
[1] Stepin B.C., ed. Novaya filosofskaya entsiklopediya [New Philosophical Encyclopedia]. In 4 vols. Vol. 4. Moscow, Mysl Publ., 2000.
[2] Kuznecov V.G., ed. Slovar filosofskikh terminov [Dictionary of philosophical terms]. Moscow, INFRA-M Publ., 2005, 731 p.
[3] Stepin B.C. Filosofiya nauki. Obshchie problemy [Philosophy of science. General problems]. Moscow, Gardariki Publ., 2006, 384 p.
[4] Flek L. Vozniknovenie i razvitie nauchnogo fakta [The emergence and development of scientific fact]. Moscow, Ideya-Press Publ., 1999, 220 p.
[5] Kuhn T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, London, The University of Chicago Press Publ., 1996. [In Russ.: Kuhn T.S. Struktura nauchnykh revolyutsiy. Moscow, Progress Publ., 1975, 288 p.].
[6] Vasilyuk F.E. Voprosy psikhologii — Voprosy Psychologii, 1996, no. 6, pp. 25–40.
[7] Yurevich A.V. Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal), 1992, vol. 13, no. 1. pp. 6–14.
[8] Rybakov V.A., Pokryshkin A.L. Sovmestima li psikhologiya i estestvennonauchnaya paradigma? [Are psychology and the natural science paradigm compatible?]. Tomsk, Deltaplan Publ., 2005, 47 p.
[9] Ivleva M.L. Nauchnyy etap razvitiya PKO: tendencii, napravleniya i podkhody [Scientific stage of PKO development: trends, directions and approaches]. Moscow, MAMI Publ., 2012, 195 p.
[10] Ivleva M.L., Inozemtsev V.A., Ivlev V.Yu. Stanovlenie novoy filosofsko-metodologicheskoy paradigmy sovremennoy nauki v usloviyakh informatsionnogo obshchestva [Formation of a new philosophical and methodological paradigm of modern science in the Information society]. Moscow, Semrik Publ., 2012, 132 p.
[11] Ivleva M.L., Inozemtsev V.A. Izvestiya MGTU «MAMI» — Scientific journal “Izvestiya MGTU “MAMI”, 2014, vol. 5, no. 1 (19), pp. 154–158.