|

Scientific analysis of technologies for targeted change of mentality

Authors: Gubanov N.N., Gubanov N.I., Cheremnykh L.G., Shorikova E.S. Published: 17.08.2018
Published in issue: #8(70)/2018  
DOI: 10.18698/2306-8477-2018-8-540  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: mentality, training, motivation, manipulation, advertising, teacher, motivator, manipulator

The paper outlines the main technologies of purposeful influence on individual and group mentality using abstract-logical and comparative methods. Such an impact may be required to maintain social solidarity, prevent social conflicts and ensure the sustainable development of society. The comparative characteristics of three main technologies are given: training, motivation, manipulation, their influence on the motivational, cognitive-intellectual, perceptual spheres of mentality. The features of three types of relations are revealed: teacher-student, motivator-motivated, manipulator-manipulated. Areas of distribution of these types of relations are shown


References
[1] Gubanov N.N., Gubanov N.I. Gumanitarnyj vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2016, no. 8 (46). Available at: http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2016-08-383
[2] [2] Gubanov N.I., Gubanov N.N. Vestnik slavyanskih kultur — Bulletin of Slavic Cultures, 2017, vol. 43, no. 1, pp. 38–51.
[3] Tikhomirov O.K. Psikhologiya myshleniya [Psychology of thinking]. Moscow, MSU Publ., 1984, 272 p.
[4] Gubanov N.I., Gubanov N.N. Socium i vlast (Society and Power), 2012, no. 1, pp. 98–102.
[5] Lebedev S.A., ed. Filosofiya nauki: Uchebnoe posobie dlya vuzov [Philosophy of Science: Textbook for universities.]. Moscow, Akademicheskiy Proekt Publ., Alma Mater Publ., 2007, 731 p.
[6] Gubanov N.I., Gubanov N.N. Socium i vlast (Society and Power), 2016, no. 5 (61), pp. 20–24.
[7] Sorokin P.A. Chelovek. Civilizatsiya. Obshchestvo [Human. Civilization. Society]. Moscow, Politizdat Publ., 1992, 543 p.
[8] Dekart R. Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animæ immortalitas demonstratur. 1st Latin ed., 1641, 603 p. [In Russ.: Dekart R. Razmyshlenie o pervoy filosofii. V 2 t. T. 2. Moscow, Mysl Publ., 1994, 640 p.].
[9] Nevdobenko O.I. Logiko-filosofskie shtudii (Logical and philosophical studies), 2016, vol. 13, no. 2, pp. 159–160.
[10] Kara-Murza S.G. Manipulyatsiya soznaniem [Manipulation of consciousness]. Moscow, Eksmo Publ., 2006, 832 p.
[11] Horney K. The Neurotic Personality Of Our Time. N.Y., W.W. Norton & Co, 1937 [In Russ.: Horney K. Nevroticheskaya lichnost nashego vremeni. Samoanaliz. Moscow, Progress Publ., Yuventa Publ., 2000, 480 p.].
[12] Gubanov N.N. Formirovanie, razvitie i funkcionirovanie mentaliteta v obshchestve [Formation, development and operation of mentality in society]. Moscow, Etnosotsium Publ., 2014, 214 p.
[13] Akopov G.V. Vestnik Rossijskogo filosofskogo obshchestva — Bulletin of the Russian Philosophical Society, 2017, no. 1 (81), pp. 76–79.
[14] Osipyan I.Yu. Medicinskaya nauka i obrazovanie Urala (Medical science and education of the Urals), 2017, vol. 18, no. 1 (89), pp. 118–120.
[15] Nevdobenko O.I. Logika dlya kompyutera i kompyuternykh setey [Logic for computer and computer networks]. V sb.: Metodologiya v nauke i obrazovanii. Materialy Vserossiyskoy konferentsii universitetov i akademicheskikh institutov RAN [In: Methodology in Science and Education Materials of the All-Russian Conference of Universities and Academic Institutes]. Moscow, BMSTU Publ., 2017, pp. 142–144.