|
Main Authors Cheremnykh L.G.
Cheremnykh L.G.

Tyumen State Medical University

Tyumen

Cheremnykh L.G.

Cheremnykh L.G., Cand. Sc. (Philos.), Associate Professor, Department of Philosophy and History, Tyumen State Medical University.

All articles by this author