|

Innovative pedagogy as a basis for the formation of competitive advantages

Authors: Maloletneva I.V. Published: 04.12.2015
Published in issue: #12(38)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-12-329  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: innovative pedagogy, professional consciousness, reflexive resources, reflexive effects, innovative climate, competitiveness

The article discusses an actual problem of modern higher education - vocational training and the formation of professional consciousness of the competitive expert in the paradigm of innovative pedagogy. The article describes the importance of the formation of innovative pedagogy paradigm and the conditions of its development in training systems.


References
[1] Santo B. Innovacio a gazdasagi fejlesztes eszkoze. Budapest, Muszaki konyvkiado Publ., 1985, 296 p. [In Russian: Innovatsiya kak sredstvo razvitiya ekonomiki. Moscow, Progress Publ., 1990, 296 p.].
[2] Maloletneva I.V. Nauchnye Trudy (Vestnik MATI) - Proceedings (Journal of MATI), 2014, no. 23 (95), pp. 221-225.
[3] Zinchenko V.P. Voprosy psikhologii - Problems of Psychology, 1991, no. 2, pp. 15-36.
[4] Maloletneva I.V. Sotsialno-psikhologicheskie modeli upravleniya obratnymi svyazyami v obuchayushchikh kommunikatsiyakh. Avtoref. diss. ... kand. psikhol. nauk [Socio-psychological model of feedback management in training communications. Author’s abstract of Ph. D. thesis]. Moscow, 2001.
[5] Dudchenko V.S. Osnovy innovatsionnoy metodologii [Principles of innovative methodology]. Moscow, Na Vorobyevykh Publ., 1996, pp. 29-30.
[6] Krasovskiy Yu.D. Obuchayushchie modeli razvitiya upravlencheskikh znaniy [Educational models of managerial knowledge development]. Moscow, YUNITI Publ., 2012, 295 p.