|

Value orientation of scientific knowledge as a defining resource in the knowledge society

Authors: Sedunov R.A. Published: 19.08.2021
Published in issue: #4(90)/2021  
DOI: 10.18698/2306-8477-2021-4-731  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: knowledge society, scientific knowledge, property rights, well-being, wisdom, happiness

The paper considers such features of scientific knowledge as immateriality, unlimitedness, accessibility, elitism, exponential growth, shows the connection between scientific knowledge and wisdom, and indicates the role of wisdom in determining the purpose of applying knowledge. Findings of research show that such purpose is to achieve happiness.


References
[1] K obschestvam znaniya. Vsemirny doklad UNESKO [To knowledge societies. UNESCO World Report]. Paris, UNESKO, 2005, 231 p.
[2] Maydanskiy A.D. Vestnik Moskovskogo universiteta kultury i iskusstv — The Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts, 2005, no. 2, pp. 4–12.
[3] Kochetkov V.V. Kochetkova L.N. Voprosy filosofii — Russian Studies in Philosophy, 2010, no. 2, pp. 23–33.
[4] Edvinsson L., Malone M. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. Harper Business, 1st ed., 1997, 240 p. [In Russ.: Edvinsson L., Malone M. Intellektualny kapital. Opredelenie istinnoy stoimosti kompanii. Novaya postindustrialnaya volna na Zapade. Antologiya. Moscow, Academia Publ., 1999, 640 p.].
[5] Aristotle. Metafizika [Metaphysics]. Moscow, St. Thomas Institute of Philosophy, Theology and History Publ., 2006, 232 p. (In Russ.).
[6] Kozlovets N.A., Lisovskiy P.N. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta — BSU Bulletin, 2017, no. 2, pp. 130–138.
[7] Karvalics L.Z. Transcending Knowledge Management, Shaping Knowledge Governance. New Research on Knowledge Management Models and Methods. InTech Open Books, 2012, pp. 219–244.
[8] Schumacher E.F. Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered. Blond & Briggs, 1973, 288 p. [In Russ.: Schumacher E.F. Maloe prekrasno: Ekonomika dlya cheloveka. Karta dlya zabludivshikhsya. Moscow, RSPI Publ., 2007, 490 p.].
[9] Leibniz W. On Wisdom. Available at: https://archive.schillerinstitute.com/transl/trans_leibniz.html#wisdom (accessed July 14, 2021).
[10] Uzilevskiy G.Ya. Kreativnaya ekonomika i sotsialnye innovatsii — Creative economics and social innovations, 2017, vol. 7, no. 4, pp. 74–90.
[11] Kashtanova O.V. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta (Kazan Technological University Bulletin), 2014, vol. 17, no. 3, pp. 308–313.
[12] Demenev A.G. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Filosofiya — Proceedings of Voronezh State University. Series: Philosophy, 2016, no. 4, pp. 15–23.
[13] Bashina O.E., Vasyutina E.S., Matraeva L.V. Znanie. Ponimanie. Umenie — Knowledge. Understanding. Skill, 2018, no. 3. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-ekonomicheskoy-i-trudovoy-modeli-povedeniya-sovremennoy-molodezhi-v-usloviyah-stanovleniya-tsifrovogo-obschestva (accessed May 5, 2021).
[14] Vystuplenie Generalnogo sekretarya OON Ban Ki-moon «Valovoe vnutrennee schaste — novaya ekonomicheskaya paradigma?» na konferentsii «Schaste i blagopoluchie», New-York, 02.04.2012 [UN Secretary General Ban Ki-moon’s report “Gross Domestic Happiness — a New Economic Paradigm?” at the conference “Happiness and Well-being”, New York, 02.04.2012.]. Available at: https://news.un.org/ru/story/2012/04/1199561 (accessed July 14, 2021).
[15] Averina I.S. Novaya nauka: Problemy i perspektivy (New Science: Problems and Prospects), 2016, no. 51, pp. 5–7.
[16] Aristotle. Nikomakhova etika [Nicomachean Ethics]. Available at: http://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel.Nikomakhova.pdf (accessed July 14, 2021).
[17] Starikova A.A. Zhurnal ekonomicheskoy teorii — Journal of Economic Theory, 2018, vol. 15, no. 3, pp. 403–407.