|

Philosophical consideration of implementing information and communication technologies

Authors: Ivleva M.L., Inozemtsev V.A., Ivlev V.Yu. Published: 30.06.2020
Published in issue: #3(83)/2020  
DOI: 10.18698/2306-8477-2020-3-662  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: information and computer revolution, information and communication technologies, informatization, technical understanding, artificial intelligence

The purpose of the paper was to study the essence, main stages and trends in the development of the information-computer revolution. We considered such characteristics of society as informatization, computerization, and some others that are associated with the widespread introduction of information and communication technologies. The paper highlights and examines the main directions in the analysis of the phenomenon of the information and computer revolution, such as empirical, methodological, sociocognitive and systemic directions. In addition, the paper analyzes the technological and intellectual prerequisites of the information-computer revolution.


References
[1] Kolin K.K. Filosofskiye problemy informatiki [Philosophical problems of computer science]. Moscow, BINOM Publ., 2010, 264 p.
[2] Pechenkin V.V. Informatsionnyye tekhnologii v strukture informatsionnogo obshchestva [Information technology in the structure of the information society]. Saratov, SSU, 2001, 217 p.
[3] Rakitov A.I. Filosofiya kompyuternoy revolyutsii [Philosophy of computer revolution]. Moscow, Izd. polit. lit. Publ., 1991, 287 p.
[4] Inozemtsev V.A., Ivleva M.L., Ivlev V.Yu. Stanovleniye novoy filosofsko-metodologicheskoy paradigmy sovremennoy nauki v usloviyakh informatsionnogo obshchestva [Formation of a new philosophical and methodological paradigm of modern science in the information society]. Moscow, ITO SEMRIK Publ., 2012, 133 p.
[5] Ursul A.D. Priroda informatsii [Nature of information]. Moscow, Politizdat Publ., 1968, 608 p.
[6] Ursul A.D. Problema informatsii v sovremennoy nauke [The problem of information in modern science]. Moscow, Nauka Publ., 1975, 288 p.
[7] Shreyder Yu.A. Informatsiya i znaniye [Information and knowledge]. In: Sistemnyye kontseptsii informatsionnykh protsessov [System concepts of information processes]. Moscow, VNIISI Publ., 1988, pp. 47–52.
[8] Brookes B. The foundations of information science. Journal of Information Science, 1980, vol. 2, nо. 3–4, рр. 125–133; vol. 2, nо. 5, рр. 209–221; vol. 2, nо. 6, рр. 269–275.
[9] Newell A. The knowledge level. AI, 1982, vol. 18, nо. 1, рр. 87–127.
[10] Pylyshyn Z. Computation and cognition. Forward a foundation for cognitive science. Cambridge, MIТ Press, 1985, 292 p.
[11] Winograd T., Florens W. Understanding computers and cognition. New York, Academic Press, 1987, 209 p.
[12] Aslamova T.V., Bagramyants N.L. Izvestiya MGTU «MAMI» — Izvestiya MGTU “MAMI”, 2013, vol. 2, no. 4, pp. 168–174.
[13] Inozemtsev V.A. Izvestiya MGTU «MAMI» — Izvestiya MGTU “MAMI”, 2015, vol. 5, no. 3 (25), pp. 76– 83.
[14] Inozemtsev V.A. Izvestiya MGTU «MAMI» — Izvestiya MGTU “MAMI”, 2015, vol. 6, no. 2 (24), pp. 56–63.
[15] Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture (3 vols.). [In Russ.: Castells M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kultura. Moscow, AST Publ., 2000, 320 p.].
[16] Melyukhin I.S. Informatsionnoye obshchestvo: istoki, problemy, tendentsii razvitiya [Information Society: origins, problems, development trends]. Moscow, MSU Publ., 1999, 206 p.
[17] Toffler A. The Third Wave. Bantam Publ., 1984, 560 p. [In Russ.: Toffler A. Tretya volna. Moscow, AST Publ., 2004, 781 p.].
[18] Toffler A. Future Shock. Bantam Publ., 1984, 576 p. [In Russ.: Toffler A. Shok buduschego. Moscow, AST Publ., 2002, 557 p.].
[19] Finn V.K. Intellektualnyye sistemy i obshchestvo [Intelligent systems and society]. Moscow, RSUH Publ., 2001, 307 p.
[20] Masuda Y. The information society as postindustrial society. Washington, 1981, 56 p.
[21] Ivlev V.Yu., Ivleva M.L., Inozemtsev V.A., Udovik V.E. Informatsionnoe obshchestvo i formirovanie novoi epistemologicheskoy paradigmy sovremennoy nauki [The Information Society and the Formation of a New Epistemological Paradigm of Modern Science]. Moscow, ITO SEMRIK Publ., 2013, 129 p.
[22] Bagramyants N.L. Izvestiya MGTU «MAMI» — Izvestiya MGTU “MAMI”, 2015, vol. 6, no. 1, pp. 122–124.
[23] Nevdobenko O.I. Logika dlya kompyutera i kompyuternyh sietiey [Logic for computer and computer networks]. In: Metodologiya v naukie I obrazovanii. Mat. Vseros. Konf. Universitetov i akadiemicheskih institutov RAN [Mathematical All-Russian Conference of Universities and Academic Institutes of the Russian Academy of Sciences]. Moscow, BMSTU Publ., 2017, pp. 142–144.
[24] Nevdobenko O.I. Gumanitarny vestnik —- Humanities Bulletin of BMSTU, 2017, iss. 12. http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2017-12-501