|

Cybersocialization as a subject of socio-philosophical understanding

Authors: Scheglov I.A. Published: 14.10.2019
Published in issue: #5(79)/2019  
DOI: 10.18698/2306-8477-2019-5-625  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: socialization, cybersocialization, cyberspace, virtual reality, virtual socialization, Homo Cyberus

The paper focuses on cybersocialization — a concept relatively recently introduced into the scientific usage. We refer cybersocialization to the philosophy of socialization, and pose the tasks that require scientific understanding: to determine the role and place of cybersocialization in the socialization classification system, to analyze the understanding of the categories of cybersocialization and Homo Cyberus. Due to the absence of a generally accepted classification of types of socialization in modern science, we propose our own classification. The basis for critical reflection is the understanding of cybersocialization that has been established in scientific knowledge as a virtual computer socialization. Understanding of virtual reality only as a computer and virtual socialization from similar positions is questioned. We introduce our own understanding of the socialization process in terms of content and form, as well as the process of virtual socialization, and raise the issues concerning the place and status of the concept of Homo Cyberus in the Homo classification system.


References
[1] Radina N.K. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie — Psychological Science and Education, 2005, no. 1, pp. 45–50.
[2] Alpatova K.A. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya — Proceedings of Voronezh State University. Series: Philosophy, 2009, no. 2, pp. 5–12.
[3] Kuznetsov D.O. Vestnik Severo-Kavkazskogo federalnogo universiteta — Newsletter of North-Caucasus Federal University, 2015, no. 1, pp. 253–257.
[4] Pleshakov V.A. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Ser. Pedagogika. Psikhologiya. Sotsialnaya rabota. Yuvenologiya. Sotsiokinetika (Bulletin of Kostroma State University. Ser. Pedagogy. Psychology. Social work. Juvenile studies. Sociokinetics), 2010, vol. 16, no. 2, pp. 15–18.
[5] Nemov R.S. Psikhologicheskiy slovar [Dictionary of psychology]. Moscow, VLADOS Publ., 2007, 560 p.
[6] Kiber — chto eto takoe? Opredelenie, znachenie, perevod [Cyber — what is it? Definition, meaning, translation]. Available at: https://chto-eto-takoe.ru/cyber (accessed June 21, 2019).
[7] Yusupova D.M., Latysheva T.V. Kibersotsializatsiya kak novy sotsialny fenomen [Cybersocialization as a new social phenomenon]. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh, aspirantov, studentov “Chelovecheskiy i professionalny potentsial molodezhi regiona” [Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference of young scientists, postgraduates, students "Human and professional potential of youth of the region"]. Tyumen, Tyumen Industrial University Publ., 2014, pp. 130–132.
[8] Baryshev R.A. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta —Chelyabinsk State University Bulletin, 2011, no. 2, pp. 15–18.
[9] Yankovskaya L.V. Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. E: Pedagogicheskie nauki — Vestnik of Polotsk State University. Part E: Pedagogical Sciences, 2012, no. 7, pp. 169–176.
[10] Ushakov D.N. Bolshoy tolkovy slovar russkogo yazyka. Sovremennaya redaktsiya [Big explanatory dictionary of the Russian language. Modern edition]. Moscow, Hit-kniga Publ., 2017, 960 p.
[11] Ozhegov S.I. Tolkovy slovar russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow, AST; Mir i Obrazovanie Publ., 2018, 736 p.
[12] Kirdyashkin I.V. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta — Tomsk State University Journal, 2009, no. 329, pp. 44–46.
[13] Dubrovina I.V., ed. Psikhologiya: Populyarny slovarik [Psychology: Popular dictionary]. Moscow, Akademia; ITs Department Publ., 1997, 96 p.