|

Russian Orthodox fundamentalism: social and philosophical aspects

Authors: Volobuyev A.V. Published: 26.02.2019
Published in issue: #2(76)/2019  
DOI: 10.18698/2306-8477-2019-2-594  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: fundamentalism, orthodoxy, orthodox fundamentalism, social philosophy, religion, philosophy of religion

The paper gives a brief overview of the phenomenon of Russian Orthodox fundamentalism, its essential foundations and evaluates its prospects. The study elucidates the main features of fundamentalism in general, and fundamentalist trends of the Russian Orthodoxy in particular, analyses the psychological bases of fundamentalist outlook. Findings of research show that, despite the presence of certain fundamentalist tendencies in modern Russian Orthodoxy, as well as individual outbreaks of sociocultural protest (for example, the scandal about the film Matilda), in general, the fundamentalist orientation does not play a primary role, and the Russian Orthodox Church disapproves of certain manifestations of fundamentalism


References
[1] Kudryasheva I.V. Politicheskaya nauka — Political science, 2013, no. 4, pp. 92–105.
[2] Levin Z.I. Predislovie. V kn.: Fundamentalizm [Preface. In: Fundamentalizm]. Moscow, Kraft+ Publ., 2003, 264 p.
[3] Golovushkin D.A. Filosofskaya mysl (Philosophical thought), 2016, no. 1, pp. 111–155. DOI: 10.7256/2409-8728.2016.1.17759
[4] Gadzhiev K.S. Vlast (Power), 2015, no. 3, pp. 5–13.
[5] Kostyuk K.N. Polis. Politicheskie issledovaniya — Polis. Political Studies, 2000, no. 5, pp. 133–134.
[6] Funke D. Das halbierte Selbst: Psychische Aspekte des Fundamentalismus. In: Fundamentalismus in den Kirchen. Freiburg, 1991, S. 83–88.
[7] Volobuev A.V. Kuzina E.S. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki — Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice, 2017, no. 4 (78), pp. 51–54.
[8] Yakovlev A.I. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 25. Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika — Moscow University Bulletin of World Politics, 2013, no. 4, pp. 4–37.
[9] Simonov I.V. Gumanitarny nauchny vestnik (Humanitarian Scientific Bulletin), 2017, no. 11, pp. 21–27.
[10] Apollonov I.A., Tarba I.D. Voprosy filosofii — Russian Studies in Philosophy, 2017, no. 8, pp. 30–43.
[11] Arhiepiskop Serafim (Sobolev). Russkaya ideologiya [Russian ideology]. St. Petersburg, Izd. im. A.S. Suvorina Publ., 1992, 104 p.
[12] Khristianskoe uchenie o tsarskoy vlasti iz propovedey Filareta Mitropolita Moskovskogo [Christian teaching of the tsar power from the sermons of Philaret Metropolitan of Moscow]. Moscow, 1901, pp. 5–7.
[13] Verkhovskiy A.I. Politicheskoe pravoslavie. Russkie pravoslavnye nacionalisty i fundamentalisty [Political Orthodoxy. Russian Orthodox nationalists and fundamentalists]. Moscow, Sova Publ., 2003, 316 p.
[14] Alekseev I.L. Islamskiy fundamentalism [Islamic fundamentalism]. Moscow, Akademicheskiy proekt Publ., 2006, 53 p.
[15] Osnovnye printsipy otnosheniya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi k inoslaviyu [The basic principles of the attitude of the Russian Orthodox Church to non-Orthodox]. Available at: http://www.patriarchia.ru/db/text/418840 (accessed December 4, 2018).
[16] Osnovy sotsialnoy kontseptsii Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi [Fundamentals of the social concept of the Russian Orthodox Church]. Available at: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (accessed December 4, 2018).
[17] Golovushkin D.A. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Politologiya. Religiovedenie — The Bulletin of Irkutsk State University. Series Political Science and Religion Studies, 2018, vol. 25, pp. 92–102.
[18] Koshelev M.I. Mezhdunarodny penitentsiarny zhurnal (International Penitentiary Journal), 2018, vol. 4 (1–4), no. 1, pp. 9–12.