|

V.V. Rozanov about Culture as a Manifestation of Divine-Human Process

Authors: Chernysheva A.V. Published: 22.10.2018
Published in issue: #10(72)/2018  
DOI: 10.18698/2306-8477-2018-10-558  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: philosophy of culture, culture, religion, Christianity, art, family , personality, gender, metaphysics

The article analyzes the philosophy of culture of V.V. Rozanov, the famous Russian religious thinker of the turn of the XIX – XX. It is concluded that the philosopher primarily develops the theme of the contrast between Christ and the world, Christianity and paganism. It is found that according to V.V. Rozanov culture, art, family, personality can be understood only in the framework of the new religious worldview as a manifestation of the divine-human process, as the embodiment and acceleration of the divine in man and human life


References
[1] Akhunzyanova F.T. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Seriya Kulturologiya. Entelekhiya (Bulletin of the Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. Series: Cultural Studies. Entelechy), 2005, no. 11 (80), pp. 101–104.
[2] Akhunzyanova F.T. Rozanovskaya “listva” v religioznom kontekste [Rozanov "leaves" in a religious context]. Nasledie V.V. Rozanova i sovremennost: Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Proceedings of the International scientific conference: Heritage of V.V. Rozanov and modernity]. 2009, pp. 101–105.
[3] Bychkov V.V. Polygnosis (Polygnozis), 2003, no. 4 (24), pp. 103–109.
[4] Gorina I.V. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Seriya Kulturologiya. Entelekhiya (Bulletin of the Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. Series: Cultural Studies. Entelechy), 2007, no. 13, pp. 126–129.
[5] Gorina I.V. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Seriya Kulturologiya. Entelekhiya (Bulletin of the Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. Series: Cultural Studies. Entelechy), 2006, no. 12, pp. 67–70.
[6] Maslin M.A. Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy academii (Bulletin of Russian Christian Academy of Humanities), 2012, vol. 13, no. 2, pp. 104–116.
[7] Maslin M. A. Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy academii (Bulletin of Russian Christian Academy of Humanities), 2017, vol. 18, no. 2, pp. 104–112.
[8] Maslin M.A. Epistoliarnost russkoy filosofii i tema literaturnogo izgnannichestva v tvorchestve V.V. Rozanova [Epistolarity of Russian philosophy and the theme of literary exile in the works of V.V. Rozanov]. In: Russkaya filosofiya: istoriko-filosovskie deskripty: k 75-letiu prof. B.V. Emelyanova [Russian philosophy: historical and philosophical descripts to the 75th anniversary of Professor B.V. Emelyanov]. Yekaterinburg, Azhur Publ., 2010, pp. 160–179.
[9] Prohorenko L.E. Studia culturae, 2005, no. 8, pp. 30–37.
[10] Serbinenko V.V. Istoriya filosofii – History of Рhilosophy, 2014, no. 19, pp. 142–148.
[11] Suchilina A.A. Vestnik Gosudarstvennogo universiteta upravleniya – State University of management. Vestnik Universiteta, 2012, no. 10-1, pp. 225–229.
[12] Khitruk E.B. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science, 2007, no. 301, pp. 36–38.
[13] Fateev V.A. Ghizneopisanie Vasiliya Rozanova [Vasily Rozanov’s life history]. St. Petersburg, Pushkinskiy dom Publ., 2013, 1056 p.
[14] Rozanov V.V. Novoe vremya (New time), 1897, July 15th.
[15] Rozanov V.V. Religia. Filosofia. Kultura [Religion. Philosophy. Culture]. Moscow, Respublika Publ., 1992, 397 p.
[16] Varvarin V. Russkoe slovo (Russian word), 1909, no. 201, September 2nd.
[17] Rozanov V.V. Sochineniya v 2 tomakh. Tom 2. Uedinennoe [Works. In 2 volumes. Vol. 2. Seclusion ]. Moscow, Pravda Publ., 1990, 712 p.
[18] Rozanov V.V. S pechalnym prazdnikom [Congratulations on a sad holiday]. Available at: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/251344-vasiliy-rozanov-s-pechalnym-prazdnikom.html (accessed September 15, 2018).
[19] Rozanov V.V. Sochineniya v 2 tomah. Tom. 1. Religiya i kultura, [Works. In 2 volumes. Vol. 1. Religion and culture]. Moscow, Pravda Publ., 1990, 636 p.
[20] V.V. Rozanov: pro et contra. Lichnost i tvorchestvo Vasiliya Rozonova v otsenke russkikh mysliteley. Kn. 1 [V.V. Rozanov: pro et contra. Vasily Rozanov’s personality and work assessed by Russian thinkers. Book 1]. St. Petersburg, Russkiy Khristianskiy gumanitarnyy institut Publ., 1995, 512 p.