|

H. Spencer and F. Engels: Two models of the origin and essence of state structure

Authors: Komissarov I.I. Published: 23.05.2016
Published in issue: #4(42)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-4-357  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: Engels, materialist model, Spence, organicistic model, the origin of the state, social evolution, division of labor

The article discusses the comparative analysis of the two models of the origin and essence of a state - organicistic one of Herbert Spencer and the materialist one of Fredrik Engels. Two versions of the formation of society with the state structure are consistently presented. It is shown that the models are fundamentally different in the structure, the correlation of views of the people and the state, as well as in the importance of the state in social life. Spencer clearly positively assesses the activities of the state, while Engels's assessment is unambiguously negative.


References
[1] Semenov Yu.I. Filisofiya istorii. Obshchaya teoriya, osnovnye problemy, idei i kontseptsii ot drevnosti do nashikh dney [Philosophy of History. The General Theory, Main Problems, Ideas and Concepts from Antiquity to the Present Day]. Moscow, Sovremennye tetradi Publ., 2003, 776 p.
[2] Semenov Yu.I. Teoriya obshchestvenno-ekonomicheskikh formatsiy K. Marksa i sovremennost [K. Marx Theory of Socio-Economic Formations and Modernity]. In: Marks K. Ekonomichesko-filosovskie rukopisi 1844 goda i drugie rannie filosofskie raboty [K. Marx. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and Other Early Philosophic Works]. Moscow, Akademicheskiy proekt Publ., 2010, pp. 700-741.
[3] Kanarsh G.Yu. Znanie. Ponimanie. Umenie - Knowledge-Understanding-Skill, 2015, no. 2, pp. 50-60.
[4] Komissarov I.I. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta -Memoirs of Orel State University, 2015, no. 6 (69), pp. 320-325.
[5] Shuvalov V.I. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni V.G. Belinskogo - News of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinskiy, 2012, no. 2, pp. 1140-1143.
[6] Kuzmina G.P. Filosofiya i obshchestvo - Philosophy and Society, 2007, no. 1, pp. 98-118.
[7] Romadanov N.M. Aspirantskiy vestnik Povolzhya - Graduate messenger of the Volga Region, 2015, no. 3-4, pp. 172-178.
[8] Spencer H. The Man versus the State with Six Essays on Government, Society, and Freedom. Indianapolis, IN, Liberty Fund, Inc. Publ., 1992 [In Russ: Spenser G. Sotsialnyy organism. In: Politicheskie sochineniya. T. 1. Lichnost i gosudarstvo: opyty o gosudarstve, obshchestve i svobode. Moscow, Chelyabinsk, Sotsium Publ., 2014, pp. 300, 341.
[9] Engels F. The Origin of the Family, Private Property, and the State: in the light of the researches of Lewis H. Morgan. Pacific University Press Publ., 2001 [In Russ.: Engels F. Proiskhozhdenie semyi, chastnoy sobstvennosti i gosudarstva. V svyazi s issledovaniyami Lyuisa G. Morgana. Moscow, LIBROKOM Publ., 2009, 248 p.].