|

On the loss of ideological benchmarks in modern scientific and technological activities on the battlefield of the two ethical systems (based on V.A. Lefebvre’s concept)

Authors: Egorova M.Yu. Published: 23.05.2016
Published in issue: #3(41)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-3-349  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: scientific and technical activity, ethics, ethical systems, post-non-classical science, sustainable development

The article considers such ideological control of scientific and technical activities, as ethics. We analyzed some of the values and ethical principles of activity of modern science and technology community, including the standpoint of two ethical systems according to the concept of V.A. Lefebvre. In our research we mark a positive tendency towards culture revival of present-day Russia. The article proposes measures to develop the scientific and technical potential of our country for its sustainable development.


References
[1] Stepin V.S. Filosofskaya antropologiya i filosofiya nauki [Philosophical anthropology and philosophy of science]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1992, 191 p.
[2] Gubanov N.I., Gubanov N.N. Istoricheskaya psikhologiya i sotsiologiya istorii - Historical psychology and sociology, 2014, vol. 7, no. 2, pp. 149-163.
[3] Lazar M.G. Etika nauki: filosofsko-sotsiologicheskie aspekty sootnosheniya nauki i morali. [Ethics: philosophical and sociological aspects of the relation between science and morality]. St. Petersburg, University Publ., 1985, 71 p.
[4] Kiyaschenko L.P., Mirskaya E.Z., eds. Etos nauki [The ethos of science]. Moscow, Academia Publ., 2008, 544 p.
[5] Lebedev S.A. Novoe v psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniyakh - New in psychological and educational research, 2014, no. 4, pp. 7-22.
[6] Lebedev S.A. Novoe v psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniyakh - New in psychological and educational research, 2014, no. 3, pp. 7-19.
[7] Kalashnikov M. Buduschee nauki i Kholodnaya voina-2. [The future of science and Cold War-2]. Available at: http://forum-msk.org/material/economic/10551446.html (accessed April 5, 2016).
[8] Eroshin S.E., Kozlov G.V. Vestnik Kontserna PVO "Almaz-Antei" - The Bulletin of Concern PVO "Almaz-Antey", 2013, no. 2 (10), 54 p.
[9] Gusev B.V. Delovaya slava Rossii - Business Glory of Russia, 2014, no. 3, (46), pp. 26-27.
[10] Remarchuk V.N. Gumanitarnyi vestnik - Humanities Bulletin of BMSTU, 2014, issue 1 (15). Available at: http://hmbul.ru/articles/153/153.pdf (accessed April 5, 2016).
[11] Osnovy gosudarstvennoi kulturnoi politiki. Prezident Rossii [Fundamentals of the state cultural policy. Decree of the Russian President no. 808]. Available at: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf (accessed December 24, 2014).
[12] Ivlev V.Yu., Ivleva M.L., Inozemtsev V.A. Izvestiya MGTU "MAMI" - Scientific journal "IzvestiyaMGTU "MAMI", 2013, no. 4 (18), vol. 2, pp. 50-57.
[13] Lefevr V.A. Algebra sovesti [Algebra of conscience]. Moscow, Kogito-centre Publ., 2003, 426 p.
[14] Ionas G. Printsip otvetstvennosti: Opyt etiki dlya tekhnologicheskoi ttsivilizatsii [The principle of responsibility: experience of ethics for technological civilization]. Moscow, Iris-Press Publ., 2004, 480 p.
[15] Zeinalov G.G. Ekologicheskaya konstanta strategii ustoichivogo razvitiya sovremennogo obschestva - Constant environmental strategy for sustainable development of modern society. Available at: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6201347/pdf_279 (accessed January 15, 2016).
[16] Budanov V.G. Etika, eskhatologiya, sinergetika - Ethics, eschatology, Synergetic. Available at: http://www.synergetic.ru/science/etic-eshatologia-synergetic.html (accessed April 1, 2016).
[17] Galushkin Yu.A. Dvigatel - Motor, 2015, no.6 (102), pp. 15-19.
[18] Nekhamkin V.A., Polyakova I.P. Vestnik RAN - Herald of the Russian Academy of Sciences, 2014, vol. 84, no. 7, pp. 41-49.
[19] Speranskii A.A. Delovaya slava Rossii - Business Glory of Russia, 2012, no. 37 (46), 16 p.
[20] Speranskii A.A. Delovaya slava Rossii - Business Glory of Russia, 2013, no. 3 (41), pp. 10-13.
[21] Egorova M.Yu. Printsipialnye problemy opredeleniya khozyastvennoi ttsennosti innovatsii v usloviyakh sovremennoi rynochnoi ekonomiki [The fundamental problems of determining the economic value of innovation in a modern market economy]. Moscow, State University of Management Publ., 2012, pp. 20-23.
[22] Egorova M.Yu. Otkrytie kak klyuchevoi faktor ustoichivogo razvitiya: problemy i perspektivy. Ustoichivoe innovatsionnoe razvitie: proektirovanie i upravlenie [Innovation as a key factor in sustainable development: Problems and Prospects. Sustainable innovation development: design and management]. Available at: http://www.rupravlenie.ru/wp-content/uploads/2012/03/7-4-Egorova.pdf (accessed March 29, 2016).
[23] Inzhenernoe delo - osnova razvitiya Rossii [Engineering is the basis of Russia’s development]. Delovaya slava Rossii - Business Glory of Russia, 2014, no. 3 (46), 26 p.