|

The status of a higher school teacher on the example of teaching political science: general and specific problems

Authors: Zubov V.V. Published: 14.09.2018
Published in issue: #9(71)/2018  
DOI: 10.18698/2306-8477-2018-9-546  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: education, teacher, higher education, student, political science

The article considers the state of modern Russian education on the example of teaching political science in higher education. The status of a teacher in higher school is analyzed, the ways of educational process optimizing is proposed


References
[1] Kurennaya A.F. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya — Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2013, vol. 2, no. 1 (5), pp. 115–117.
[2] Moskalenko O.V. Psikhodidaktika vysshey shkoly: problemy i poisk putey ikh resheniya [Psycho didactics in university: problems and possible ways of their solution]. Moscow, St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2016, 160 p.
[3] Sharipov F.V. Pedagogika i psihologiya vysshey shkoly [Pedagogy and psychology of higher education]. Moscow, Logos Publ., 2016, 448 p.
[4] Yao L.M. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Present problems of science and education]. 2009, no. 6, pp. 28–31.