|

On investigating methods of assessing management quality

Authors: Timofeeva Yu.G. Published: 22.08.2016
Published in issue: #6(44)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-6-369  
Category: Economic and legal problems of engineering education | Chapter: Economics  
Keywords: research, method, management quality, management quality assessment, enterprise

The study considers various approaches to defining the concept of management quality. It reviews various methods of assessing management quality, based on quantitative evaluation. We show the connection between quality management and management quality.


References
[1] Conti T. Organizational Self-Assessment. Springer, 1997, 301 p. [In Russ.: Conti T. Samootsenka v organizatsiyakh. Moscow, AIA Standarty i kachestvo Publ., 2000, 328 p.].
[2] Maslov D., Belokorovin E. Standarty i Kachestvo - Standards and Quality, 2005, no. 5. Available at: http://deming.ru/TehnUpr/SravnAnalizPrem.htm (accessed 21 February 2016).
[3] Shokina L.I. Otsenka kachestva menedzhmenta kompaniy: uchebnoe posobie [Estimating enterprise quality management: a teaching aid]. Moscow, KNORUS Publ., 2012, 344 p.
[4] Kotieva Yu.G. Problemy otsenki kachestva menedzhmenta [Problems of assessing management quality]. Kontrolling na malykh i srednikh predpriyatiyakh: Sbornik nauchnykh trudov IV mezhdunarodnogo kongressa po kontrollingu [Controlling at small and medium enterprises: proc. of 4th International Congress on Controlling]. Moscow, 2014, pp. 125-131.
[5] Vnedrenie sistemy menedzhmenta kachestva na predpriyatii. NP "Standart" [Implementing an enterprise quality management system. Standart Voluntary Association]. Available at: http://www.iso-russia.ru/smk/poleznaya-informaciya1/ (accessed 28 March, 2016).
[6] Batsokina O.E., Timofeeva Yu.G. Otsenka kachestva menedzhmenta i ISO 9000 [Assessing management quality and ISO 9000]. Pyatye charnovskie chteniya. Sbornik trudov. Materialy V mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii po organizatsii proizvodstva. Moskva, 4-5 dekabrya 2015 g. [Proc. of 5th Czarnowski Readings - the 5th International Scientific Conference on Industry Management, Moscow, December 4-5th, 2015]. Moscow, 2015, 548p.
[7] Quality of management. Available at: http://wawak.pl/en/content/quality-management-0 (accessed 17 November, 2015).
[8] Vashko T.A. Obespechenie kachestva upravleniya: ot teorii k praktike [Ensuring management quality: from theory to practice]. Krasnoyarsk, Siberian Federal University Publ., 2013, 114 p.
[9] Vinokurov V.A., Vinokurov A. A. Standarty i kachestvo - Standards and Quality, 2005, no. 12, p. 68.
[10] Kachestvo menedzhmenta - osnova sovremennoy upravlencheskoy paradigmy [Management quality as the basis of contemporary managerial paradigm]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom - Management in Russia and abroad, 2006, no. 6, p. 9.
[11] Kislinskaya M.V. Otsenka sistem upravleniya kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti promyshlennykh predpriyatiy. Diss. kand. ekon. nauk. [Assessment of management systems as an instrument of increasing competitive power of industrial enterprises. Cand. econ. sci. diss.]. Samara, 2011, 155 p.
[12] Conti T. Standarty i kachestvo - Standards and Quality, 2003, no. 1, pp. 76-81.
[13] Mashkin V. Problema otsenki kachestva menedzhmenta [The problem of estimating management quality]. Vse o kachestve. Otechestvennye razrabotki [All about quality. Domestic developments], 2004, no. 4. Available at: http://www.pozmetod.ru/postech/Problem_of_estimate_QM.html (accessed 22 February, 2015).
[14] Mikheev S.V. Standarty i kachestvo - Standards and Quality, 2003, no. 3, pp. 29-31.
[15] Prosvirina M.E. Razrabotka metodov kompleksnoy otsenki sistemy menedzhmenta kachestva predpriyatiya. Diss. kand. ekon. nauk. [Development of methods for integrated assessment of enterprise quality management systems. Cand. econ. sci. diss.]. Moscow, 2004, 221 p.
[16] Svitkin M.Z. Metody menedzhmenta kachestva - Methods of quality management, 2000, no. 4, p. 19.
[17] Stepanova I.P. Razvitie sistemy otsenki kachestva menedzhmenta promyshlennogo predpriyatiya. Diss. kand. ekon. nauk. [Evolution of a system of assessing industrial enterprise management quality. Cand. econ. sci. diss.]. Saratov, 2007, 194 p.
[18] Upravlenie organizatsiey: Entsiklopedicheskiy slovar [Enterprise management: encyclopedic dictionary]. Moscow, Infra-M Publ., 2001, 822 p.
[19] Drucker P. Managing for Results. HarperCollins Publ., 1964, 240 p. [In Russ.: Drucker P. Effektivnoe upravlenie: ekonomicheskie zadachi i optimalnye resheniya. Moscow, Fair-press, 2003, 285 p.].
[20] Ogarkov A. A. Efektivnost: sposoby ee opredeleniya i dostizheniya. Elitarium 2.0. [Efficiency: methods of evaluation and attainment. Elitarium 2.0]. Available at: http://www.elitarium.ru/2008/06/28/jetfektivnost_opredelenije_dostizhenije.html (accessed 15 February, 2016).
[21] Gukasyan Z.O. Formirovanie sistemy otsenki kachestva upravleniya na predpriyatii na printsipakh ravnovesiya ekonomicheskikh interesov. Diss. kand. ekon. nauk. [Formation of an enterprise management quality assessment system based on the principles of economic interest equilibrium. Cand. econ. sci. diss.]. Krasnodar, 2008, 157 p.
[22] Syroezhin I.M. Planomernost. Planirovanie. Plan (teoreticheskie ocherki) [Uniformity. Planning. Plan (academic essays)]. Moscow, Ekonomika Publ., 1986, 248 p.
[23] Patvakanov S.S. Formirovanie sistemy otsenki kachestva upravleniya proizvodstvom (na primere predpriyatiy mashinostroeniya. Diss. kand. ekon. nauk. [Formation of manufacturing management quality assessment system using mechanical engineering enterprises as an example. Cand. econ. sci. diss.]. Moscow, 2008, 160 p.
[24] Kalita T.V. Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika. Sbornik statey po materialam XXIX mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Economics and contemporary management: theory and practice. Collection of articles on materials of the XXIX International extramural scientific and practical conference]. Novosibirsk, SibAC Publ., 2013, no. 29, pp. 79-86.
[25] Agievich T.G., Daeva T.A. Diskussiya - Discussion, 2014, no. 4, pp. 56-61.
[26] Tikhonova E.Yu., Malofeeva A.B., Smirnov V.P. Kachestvo upravleniya kak faktor ukrepleniya rynochnykh pozitsiy predpriyatiya [Management quality as a factor of strengthening bargaining power of an enterprise]. Sibak: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [SibAC: proc. of the International scientific and practical conference]. Available at: http://sibac.info/11521 (accessed 16 February, 2016).
[27] Popov G.Kh., ed. Otsenka rabotnikov upravleniya [Evaluating executive employees]. Moscow, Moskovskiy Rabochiy Publ., 1976, 352 p.
[28] Otchet po vnutrennemu auditu Sistemy upravleniya neftegazovymi aktivami (SUNA) [Internal audit report for the Oil and Gas Asset Management System (SUNA)]. Moscow, LUkOiL Overseas Holding Ltd. Publ., 2007, 111 p.
[29] Tyslenko A.G. Menedzhment. Organizatsionnye struktury upravleniya [Management. Organisational frameworks of administration]. Moscow, Alfa-Press, 2011, 320 p.