|

Urban services in the Moscow State of the XVII century(materials on the town of Borovsk)

Authors: Sinelobov A.P. Published: 19.12.2023
Published in issue: #6(104)/2023  
DOI: 10.18698/2306-8477-2023-6-880  
Category: Noname  
Keywords: service town, social history of Russia, Moscow state of the XVII century, coachmen, gate warders, gunners, crisis of the service town

The paper considers urban services provided in the small town of Borovsk on the Protva River near Moscow in the XVII century. It provides development characteristics of services rendered by the Borovsk coachmen, gate warders and gunners. The urban services system was established in the XVI century; it passed the hardships of the Time of Troubles and existed throughout the entire XVII century. As Borovsk was losing its former significance as a fortress on the outskirts of Moscow, the petty service people of the town and the Borovsk district also lost their former military significance. In conditions when the need for their service was gradually dying out, the Borovsk service people showed corporate unity and together defended their rights both in the face of state power and in disputes with the other townspeople.

EDN: BJGQXU


References
[1] Kholmogorov V.I., Kholmogorov G.I. Istoricheskie materialy o tserkvyakh i selax XVII–XVIII vv. Vyp. 11. Vereyskaya, Dmitrovskaya i troitskikh votchin desyatiny [Historical materials about churches and villages of the XVII–XVIII centuries. Vol. 11. Vereiskaya, Dmitrovskaya and Troitskaya estates tithes]. Moscow, Izdanie Imperatorskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey pri Moskovskom Universitete, 1913.
[2] Kholmogorov G.I. Borovskaya desyatina [Borovsk tithe]. In: Kaluzhskaya starina. T. 5. Otd. 3 [Kaluga antiquity. Vol. 5. Sec. 3]. Kaluga, Izdanie Kaluzhskogo Tserkovnogo Istoriko-Arkheologicheskogo Obshchestva, 1910, pp. 244–246.
[3] Veselovskiy S.B. Akty pistsovogo dela. Materialy dlya istorii kadastra i pryamogo oblozheniya v Moskovskom gosudarstve. T. 2. Vyp. 1. Akty 1627–1649 gg. [Scribe acts. Materials for the history of cadaster and direct taxation in the Moscow State. Vol. 2. Issue 1. Acts for 1627–1649]. Moscow, Obshchestvo Istorii i Drevnostey Rossiyskikh pri Moskovskom Universitete, 1917, 490 p.
[4] Gotye Yu.V. Zamoskovnyi kray v XVII veke. Opyt issledovaniya po istorii ekonomicheskogo byta Moskovskoy Rusi [Zamoskovny region in the XVII century. Research experience on the history of economic life of the Moscow Russia]. Moscow, Gosudarstvennoe Sotsialno-Ekonomicheskoe Izdanie, 1906, 411 p.
[5] Knigi razryadnye [Category books]. In 2 vols. Vol. 1. Saint Petersburg, Tip II Otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichiya Kantselyarii, 1853, 1380 col.
[6] Stanislavskiy A.L. Dokumenty o vosstanii 1614–1615 gg. [Documents about the uprising of 1614–1615]. Arkheograficheskiy ezhegodnik za 1980 g. — Archaeographic Yearbook for 1980. Moscow, 1981, no. 6, pp. 325–327.
[7] Dvortsovye razryady [Palace categories]. In 2 vols. Saint Petersburg, Tipografiya II Otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichiya Kantselyarii Publ., 1850–1851.
[8] Akty Moskovskogo Gosudarstva. T. 2. Razryadnyi prikaz. Moskovskiy stol [Acts of the Moscow State. Vol. 2. Category department. Moscow section]. Saint Petersburg, Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk Publ., 1894, 773 p.
[9] Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete collection of laws of the Russian Empire]. Vol. 1. Saint Petersburg, Tipografiya II Otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichiya Kantselyarii, 1830, no. 121.
[10] Borovsk. Materialy dlya istorii goroda v XVII–XVIII vv. [Borovsk. Materials for the history of the town in the XVII–XVIII centuries]. Moscow, Tipografiya M.G. Volchaninov, 1888, 310 p.
[11] Akty Moskovskogo Gosudarstva [Acts of the Moscow State]. Vol. 3. Saint Petersburg, Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk, 1901, no. 246.
[12] Zapisnye knigi Moskovskogo stola 1636–1663 gg. [Notebooks of the Moscow section for 1636–1663]. Russkaya istoricheskaya biblioteka [Russian history library], 1886, vol. 10, pp. 107–132.
[13] Smetnyi spisok 139 goda [Estimation list for 139]. In: Vremennik Imperatorskogo Moskovskogo obshchestva istorii i drevnostey rossiyskikh [Temporary journal of the Imperial Moscow Society of Russian History and Antiquities]. Book 4. Moscow, Universitetskaya Tipografiya, 1849, 278 p.
[14] Borovskiy uezd v XVII v. Materialy dozora 1613 g. [Borovsk district in the XVII century. Observation materials for 1613]. Moscow, RGADA Publ., 1992, 34 p.
[15] Sbornik knyazya Khilkova [Collection of Prince Khilkov]. Saint Petersburg, Tipografiya Bratyev Panteleevykh, 1879, no. 74.
[16] Dyakonov M.A. Akty, otnosyashchiesya k istorii tyaglogo naseleniya v Moskovskom Gosudarstve [Acts relating to the history of tax population in the Moscow State]. Iss. 2. Yuryev, Tipografiya K. Matisena, 1897, no. 10, 14.
[17] Balashov A.Yu., Kurmanovskiy V.S. K istorii yamskoy slobody Mozhayska v kontse XVI — pervoy treti XVII vv. [On the history of the Yamskaya settlement of Mozhaysk at the end of the XVI — first third of the XVII centuries]. In: Arkhiv russkoy istorii. Vyp. 8 – Archive of the Russian History. Iss. 8. Moscow, RGADA Publ., 2007, pp. 356–358.
[18] Opisanie aktov sobraniya grafa A.S. Uvarova [Description of acts from collection of Count A.S. Uvarov]. Moscow, Tipografiya G. Lissnera, 1905, vol. 3, no. 100, 193.
[19] Shumakov S.A. Sotnitsy, gramoty i zapisi [Statements, charters and records]. Iss. 4. Moscow, Izdanie Imperatorskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey pri Moskovskom Universitete, 1908, 179 p.
[20] Kholmogorov G.I. Borovskaya desyatina [Borovsk tithe]. In: Kaluzhskaya starina [Kaluga antiquity]. Vol. 4. Sec. 1-2. Kaluga, Izdanie Kaluzhskogo Tserkovnogo Istoriko-Arkheologicheskogo Obshchestva, 1904, pp. 86–89.