|

Resource-based approach to socialization in sociology as an alternative

Authors: Scheglov I.A. Published: 11.07.2017
Published in issue: #8(58)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-8-462  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Social sciences  
Keywords: socialization of an individual, internal structure of a personality, socialization potential, socialization effect, resource approach

The article proves the futility of the established in Russian sociology comprehension of the personality socialization within the framework of the general pedagogical paradigm. This paper presents the author’s view on the socialization of an individual. We reveal the essence of the resource-based approach to the theory of the personality socialization in the context of understanding socialization as the process of organizing the internal structure of an individual by means of such concepts as the "socialization potential" and "socialization effect".


References
[1] Vorontsova Ye.A. Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta - Scientific notes of the P.F. Lesgaft University, 2010, no. 12, pp. 36-41.
[2] Teslenko A.N. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal - Kazan pedagogical journal, 2015, no. 5, pp. 112-117.
[3] Mudrik A.V. Vestnik Akademii prava i upravleniya - Bulletin of Academy of Law and Management, 2010, no. 18, pp. 165-173.
[4] Morozov V.V., Skrobov A.P. Sotsialno-politicheskiy zhurnal - Socio-political journal, 1998, no. 1, pp. 148-154.
[5] Fomin V.N. Znanie. Ponimanie. Umenie - Knowledge. Understanding. Skill, 2013, no. 4, pp. 244-249.
[6] Leontyev D.A., ed. Lichnostnyy potentsial. Struktura i diagnostika [Personal potential. Structure and diagnostics]. Moscow, Smysl Publ., 2011, 133 p.
[7] Ukolov R.A. Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatelnaya mysl - Historical and social-educational ideas, 2014, no. 5, pp. 198-203.
[8] Scheglov I.A. Obschestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika - Society: Sociology, Psychology, Pedagogics, 2016, no. 4, pp. 14-17. Available at: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2016/4/sociology/shcheglov.pdf (accessed February 26, 2017).
[9] Makarova S.N. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta - Bulletin of the Chelyabinsk State University, 2007, no. 17, pp. 145-155.
[10] Viner N. Tvorets i buduscheye [Creator and the future]. Moscow, AST Publ., 2003, 732 p.
[11] Scheglov I.A. Teoriya i praktika obschestvennogo razvitiya - Theory and practice of social development, 2014, no. 1, pp. 36-39. Available at: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/1/fil%D0%BEs%D0%BEfiy%D0%B0/shcheglov.pdf (accessed February 10, 2017).
[12] Scheglov I.A. POISK: Politika. Obschestvovedeniye. Iskusstvo. Sotsiologiya. Kultura - "P.O.I.S.K." (Policy. Social Science. Art. Sociology. Culture.), 2010, no. 5, pp. 83-91.