|

Modern youth policy

Authors: Medvedev I.A. Published: 28.01.2014
Published in issue: #1(15)/2014  
DOI: 10.18698/2306-8477-2014-1-150  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Social sciences  
Keywords: power, youth, youth policy, youth organizations, political parties, socialization

The article deals with the character and dynamics of interaction processes between the power and youth. The socio-political problems of Russian youth at the present stage are analyzed. The efficiency and destructive factors causing contradictions of socialization are revealed.


References
[1] Kochetkov A.V. Analiz zakonov sub"ektov Rossiyskoy Federatsii v sfere gosudarstvennoy molodezhnoy politiki [Analysis of the laws in the Russian Federation regions in the sphere of state youth policy]. Zakon i pravo - Law and Justice, 2009, p. 123.
[2] Golovina E.V. Gosudarstvennaya molodezhnaya politika kak faktor obespech-eniya sotsial'noy bezopasnosti [State youth policy as a factor of social security]. Gosudarstvennaya sluzhba - Government Service, 2009, p. 34.
[3] Aizenkop B.M. Molodezhnaya politika v Rossiyskoy Federatsii: poisk opti-mal'nykh resheniy [Youth policy in the Russian Federation: the search for optimal solutions]. Maks-Press Publ., 2003. p. 97.
[4] O Kontseptsii Federal'noy tselevoy programmy "Molodezh Rossii" na 20062010 gody [On the Concept of the Federal target program "Youth of Russia" for 2006-2010]. Vestnik molodezhnoi politiki - Bulletin of youth policy, 2008.
[5] Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 16 sentyabrya 1992 g. № 1075 "O pervoocherednykh merakh v oblasti gosudarstvennoy molodezhnoy politiki" [Presidential Decree of September 16, 1992, no. 1075 "On urgent measures in the field of state youth policy]. Spravochnaya pravovaya sistema Konsul'tant-Plius - Supplemental Legal System Consultant Plus.