|

The state and problems of research work at humanitarian departments of a technical university

Authors: Akimova I.A. Published: 28.01.2014
Published in issue: #1(15)/2014  
DOI: 10.18698/2306-8477-2014-1-146  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Social sciences  
Keywords: students’ research work, scientific students’ conferences, socio-humanitarian component, technical education, general cultural competence, professional competence

The state and problems of students’ research work at Sociology and Cultural Studies Department of Bauman Moscow State Technical University are described. Modern national research universities have a number of requirements for the involvement of students into scientific research activity of core and non-core departments. Problems of organization and development of research on these departments are determined by their position and significance in educational process of a technical university.


References
[1] Bagdasar'yan N.G., Gavrilina E.A. Eshche raz o kompetentsiyakh, ili Kontsept kul'tury v kompetentsiyakh inzhenerov [One more time about competences, or the cultural concept in engineering competences]. Vysshee obrazovanie v Ros-sii - Higher education in Russia, 2010, no. 6.
[2] Kirsanov O.I., Kirsanova E.S. Gumanitarnye nauki v inzhenerno-tekhnicheskom vuze i problema vospitaniya [Humanitarian sciences in an engineering technical university and the problem of upbringing]. Vysshee obrazovanie v Rossii - Higher education in Russia, 2012, no. 8-9.
[3] Remarchuk V.N. O gumanitarnoy podgotovke inzhenerov (nekotorye itogi nauch-no-metodicheskoy konferentsii) [On humanitarian training of engineers (some results of methodological conferences)]. Vysshee obrazovanie v Rossii - Higher education in Russia, 2011, no. 1.
[4] Chuprova L.V. Nauchno-issledovatel'skaya rabota studentov v obra-zovatel'nom protsesse vuza [Students’ research work in university educational process]. Teoriya i praktika obrazovaniya v sovremennom mire: materialy mezhdunar. nauch. konf (St-Peterburg, fevral' 2012 g.) [Theory and practice in modern world: materials of international scientific conferences (St. Petersburg, February 2012)]. St-Petersburg, Renome Publ., 2012.