|

The development of person-state relationship in modern Russia and its prospects

Authors: Soboleva S.A. Published: 28.01.2014
Published in issue: #1(15)/2014  
DOI: 10.18698/2306-8477-2014-1-154  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Political Science  
Keywords: state, personality, human rights, civil society, legal state, social inequality, political regime

The problems of important public relations - between the state and the individual in modern Russia are thrown light upon. The pattern of legal state and civil society in western countries, as well as the problems of formation of these institutions in modern Russian history are analyzed. Much attention is given to the most significant aspects of relations between the state and the individual - political, economic, and social. The author’s vision of the problem and ways to solve it are given.


References
[1] Avtsinova G.I. Chelovecheskiy capital - Human capital, 2010, no. 9(21).
[2] Avtsinova G.I., Laptev L.G., Tarasov E.N. i dr. Aktual’nye problemy sotsi-al’noy politiki v sovremennoy Rossii [Burning problems of social policy in modern Russia]. V.I. Zhukov, ed. Moscow, 2008.
[3] Bykov D.N. Natsional’naia bezopasnost - National security, 2010, no. 7-8.
[4] Bykov D.N. Politika i obshchestvo - Politics and society, 2010, no. 4.
[5] Gelman V.Ya. Pro et Contra, 2009, no. 3-4.
[6] Dugin A.G. Proekt "grazhdanskoe obshchestvo" kak ugroza rossiyskoy samobytnosti [The "civil society" project as a threat to the Russian identity]. Russkiyzhurnal - The Russian journal. Available at: http://www.russ.ru
[7] Zhukov V.I. Sotsial’nyi nabat [Social alarm]. Moscow, 2010.
[8] Zombart V. Burzhua: etyudy po istorii dukhovnogo razvitiya sovremennogo ekonomicheskogo cheloveka [Bourgeois: Studies on the history of the spiritual development of modern economic man]. Moscow, 1994.
[9] Kerimov A.D. Grazhdanin i pravo - The Citizen and Law, 2003, no. 3.
[10] Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii [Constitution of the Russian Federation]. Moscow, 2010.
[11] Levada Yu. Ot mneniy kponimaniyu [From opinions to understanding]. Moscow, 2000.
[12] Lukin A. Pro et Contra, 2008, no. 7-8.
[13] Milusheva T.V. Pravovaya politika i pravovaya zhizn’ - Legal policy and legal life, 2008, no. 3.
[14] Pastukhov V.B. Polis - The Polis, 2009, no. 6.
[15] Solov'ev A.I. Politologiya. Politicheskaya teoriya. Politicheskie tekhnologii [Politics. Political theory. Political technologies]. Moscow, 2009.
[16] Tarasov E.N. Krasnovskie chteniya - Krasnov reading. Issue 5. Moscow, 2011.
[17] Tsybulevskaya O.I., Tsybulevskaya E.V. Gosudarstvo, grazhdanskoe obshchestvo, biznes: problemy vzaimodeistviya v usloviyakh finansovogo krizisa [State, civil society, business: problems of interaction in the financial crisis]. Politiko-pravovye problemy vzaimodeistviya vlasti i biznesa v usloviyakh krizisa: Materialy mezhdunar. nauch.-prakt.konf., posvyashch. 15-letiyu Sara-tovskoy oblastnoy Dumy i 100-letiyu Saratovskogo gosudarstvennogo universi-teta im. N.G. Chernyshevskogo [Political and legal problems of interaction between business and government in a crisis: Proc. of the int. scientific conf. dedicated to the 15 th anniversary of the Saratov Regional Duma and the 100th anniversary of Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky]. Saratov, 2009.