|

Methodological potential of synergetics in the development of critical technologies

Authors: Koshik V.S. Published: 11.10.2019
Published in issue: #5(79)/2019  
DOI: 10.18698/2306-8477-2019-5-623  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: technoscience, breakthrough technologies, synergetics, controlled self-organization, introduced attractor, convergence of cybernetic and synergetic technologies

The paper considers the role of critical technologies in the implementation of the priority directions of country social, scientific, technical and industrial development and the achievement of national socio-economic goals. The importance of understanding the most common processes which are the basis of high critical technologies, analysis of the principal features of their development from in terms of synergetics, is emphasized. The features of synergetic approach to the analysis of critical technologies are revealed. It is shown that their managing should take into account not just the co-existence but the convergence of cybernetic and synergetic technologies. The peculiarity of critical technologies in the context of determination of their development, inferred “genetically” based on the actions of the subject implementing the teleological function of goal-setting, is emphasized. It is shown that further implemented controlled self-organization provides for the presence of the introduced attractor, which sets the goal of the process. Examples of implementation of the revealed self-organization principles in critical nanotechnology are given.


References
[1] Tselevoe budushchee Rossii: nauchno-tekhnologicheskiy aspect [Target-oriented future of Russia: scientific and technological aspect]. Moscow, Vysshaya shkola ekonomiki Publ., 2016. Available at: https://issek.hse.ru/data/2016/06/29/1115937313/01_Salihov.pdf (accessed March 26, 2018).
[2] Preprinty Programmy fundamentalnykh issledovaniy VShE [Working papers by the Basic Research Program. Series: Science, Technology and Innovation / STI]. Available at: https://wp.hse.ru/prepfr_SCI. (accessed March 26, 2018).
[3] Strategiya nauchno-tekhnicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 1 dekabrya 2016 g. № 642. [Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation. Approved by the decree of the President of the Russian Federation of December 1, 2016. No. 642]. Garant. Available at: http://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/71451998/ (accessed March 26, 2018).
[4] Kriticheskie tekhnologii [Critical technologies]. Encyclopedia. Available at: http://knowledge.su/k/kriticheskie-tekhnologii/ (accessed March 26, 2018).
[5] Budanov V.G. Sinergetika: istoriya, printsipy, sovremennost [Synergetics: history, principles, modernity]. Sayt S.P. Kurdumova [Site of Sergei P. Kurdyumov]. Available at: http://spkurdyumov.ru/what/sinergetika-istoriya-principy-sovremennost/ (accessed March 26, 2018).
[6] Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. Sinergeticheskaya paradigm. Osnovnye ponyatiya v kontekste istorii kultury [Synergetic paradigm. Basic concepts in the context of cultural history]. Sayt S.P. Kurdumova [Site of Sergei P. Kurdyumov]. Available at: http://spkurdyumov.ru/art/sinergeticheskaya-paradigma/ (accessed March 26, 2018).
[7] Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. Voprosy filosofii (Problems of Philosophy), 1992, no. 12, pp. 3–20.
[8] Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. Osnovaniya sinergetiki [Foundations of synergetics]. St. Petersburg, Aleteya Publ., 2002, 414 p.
[9] Kolesnikov A.A. Sinergeticheskie metody upravleniya slozhnymi sistemami. Teoriya sistemnogo sinteza [Synergetic methods of complex systems management. Theory of system synthesis]. Moscow, Editorial, URSS Publ., 2005, 228 р.
[10] Bagdasaryan N.G., Koshik V.S. Gumanitarnyy vestnik MGTU — Humanities Bulletin of BMSTU, 2018, no. 1. DOI: 10.18698/2306-8477-2018-1-500
[11] Gorokhov V.G. Vysshee obrazovanie segodnya — Higher Education Today, 2008, no. 5, pp. 36–41.
[12] Arshinov V.I. NBIKS-Nauka. Tekhnologii (Nano-Bio-Info-Cogno-Socio-Science. Technologies), 2017, no. 1, pp. 67–77.
[13] Tsvetkov Yu.B., Bagdasaryan N.G., Koshik V.S. Analiz vozmozhnostey i perspektiv metodov nanolitografii s pozitsii sinergetiki [Analysis of opportunities and perspectives of nanolithography methods from the position of synergetics]. Materialy XXIV nauchno-tekhnicheskoy konferentsii s uchastiem zarubezhnykh spetsialistov “Vakuumnaya nauka i tekhnika” [Proceedings of XXIV scientific and technical conference with participation of foreign experts “Vacuum science and technology”]. Moscow, Novella Publ., 2017, 352 p.
[14] Slozhnost i samoorganizatsiya. Budushchee mira i Rossii. [Sophistication and self-organization. The future of the world and Russia]. Nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Kratkie tezisy [Scientific and practical conference. A brief abstracts]. Rossiyskiy Novyy Universitet. Available at: http://www.rosnou.ru/important/ konf_Kurdumov/ (accessed March 26, 2018).
[15] Kablov E.N., Toloraya V.N., Demonis I.M., Orekhov N.G. Tekhnologiya legkikh splavov (Light alloy technology), 2007, no. 2. Available at: https://viam.ru/public/files/2006/2006-204671.pdf (accessed March 26, 2018).
[16] Minghao Q. ECE 695Q: Nanometer Scale Patterning and Processing. Purdue University, 2016. Available at: https://nanohub.org/resources/24028 (accessed March 26, 2018).
[17] Jeong S.J., KimJ.Y., Kim B.H., Moon H.S., Kim S.O. Materials today, 2013, vol. 16, iss. 12, pp. 468–476.