|

Social imbalances: the nature, structure, causes, background

Authors: Bagrova E.V. Published: 06.07.2017
Published in issue: #8(58)/2017  
DOI: 10.18698/2306-8477-2017-8-460  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: imbalance, development, crisis, stability, conditions

The article shows that the structural crisis of social imbalances is coincident disagreement between trends and various quantitative and qualitative indicators measuring the society development, the preponderance of certain groups of people or types of productive activity, as well as a certain state of society. A combination of internal and external contradictions of this society does not allow it to develop in a predictable way. The main reasons for the formation and development of the current structural crisis of social imbalances are identified: transformation and distortion of information flows; the contradiction between the need and the rejection of industrial production; the gap between the actual utility of things and their estimated value; the priority realization of the values of capitalist formation representatives, protection of positions through latent or explicit discrimination.


References
[1] Vasin S.M., Pleshakova N.A. Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika - Regional economics: theory and practice, 2013, no. 19, pp. 38-45.
[2] Isakova A.M. Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik - International student scientific Bulletin, 2016, no. 4-4, pp. 448-449.
[3] Pochkina S. VestnikInstituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk - Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2012, no. 4, pp. 99-105.
[4] Bagrova E.V. Sotsiodinamika - Sociodynamics, 2016, no. 12, pp. 19-26.
[5] Churumova E.A. Politika i obshchestvo - Politics and Society, 2011, no. 5, pp. 103-113.
[6] Popov G.I. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta priborostroeniya i informatiki. Seriya: Sotsialno-ekonomicheskie nauki - Bulletin of Moscow State University of Instrument Engineering and Informatics. Series: Socioeconomic Sciences, 2012, no. 39, pp. 74-77.
[7] Kuznetsov A.A. Munitsipalnoe obrazovanie: innovatsii i eksperiment - Municipal education: innovation and experiment, 2010, no. 1, pp. 30-31.
[8] Boytsova O.Yu. Obozrevatel - Observer, 2012, no. 4 (267), pp. 50-58.
[9] Ryabov S.A., Fattakhov Ch.R. Pravo i obrazovanie - Law and Education, 2011, no. 10, pp. 104-108.
[10] Bagrova E.V. Analiz teorii informatsionnogo obschestva v kontekste sovremennogo sotsialnogo razvitiya [Analysis of information society theories in the context of current social development]. Moscow, Moskovskiy tekhnologicheskiy universitet Publ., 2016, 108 p.
[11] Bagrova E.V. Globalizatsiya i postglobalizatsiya [Globalization and Postglobalization]. Moscow, Moskovskiy Tekhnologicheskiy Universitet Publ., 2016, 113 p.
[12] Shevchenko A.A. Sibirskiy filosofskiy zhurnal - Siberian journal of philosophy, 2014, vol. 12, no. 3, pp. 32-37.
[13] Setov N.R. Politicheskiy realizm как teoretiko-metodologicheskiy podkhod v politicheskoy nauke XX v.: sushchnost, evolyutsiya, osnovnye napravleniya. Avtoref. Diss. ... kand. polit. nauk [Political realism as a theoretical and methodological approach in political science of the twentieth century: the nature, evolution, main directions. Cand. polit. sc. dis. abstract]. Moscow, 2011, 26 p.
[14] Tsukerman E. Novye soedineniya. Tsifrovye kosmopolity v kommunikativnuyu epokhu [New connections. Digital cosmopolitans in the communicative era]. Moscow, Ad Marginem Press Publ., 2015, 336 p.
[15] Fedulin A.A., Bagdasaryan V.E. Servis v Rossii i za rubezhom - Service in Russia and abroad, 2011, no. 7, pp. 25-38.
[16] Tomskikh M.S. Gumanitarnyy vektor. Seriya: Filosofiya, kulturologiya - Humanitarian Vector. Series: Philosophy, culturology, 2015, no. 2 (42), pp. 167-172.
[17] Gollopeni B. Sociologija i Prostor, 2016, no. 54 (3), pp. 295-314.
[18] Chernyavsky A.D. Naukovedenie - Sociology of Science, 2014, no. 3 (22), p. 82.
[19] Kvedaraite N., Baksys D., Repeckiene A., Glinskiene R. Engineering Economics, 2015, no. 26 (2), pp. 196-203.
[20] Krugman P. Kredo liberala [Credo of the liberal]. Moscow, Evropa Publ., 2009, 366 p.
[21] Zashikhina I.M. Obschestvo. Sreda. Razvitie - Society. Environment. Development, 2011, no. 3, pp. 59-63.
[22] Harakal’ova L., Lipkova L., Gress M. Actual Problems of Economics, 2015, no. 170 (8), pp. 318-326.
[23] Bazueva E.V. Ekonomika regiona - Economy of Region, 2010, no. 2, pp. 60-71.
[24] Kasaeva T.V., Anufrienko S.V., Rud N.Y., Kiseleva N.N. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, no. 6, pp. 405-410.