|

Methodological principles of introduction of modality categories in modern scientific knowledge

Authors: Ivlev V.Yu. Published: 07.12.2016
Published in issue: #12(50)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-12-403  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: philosophical categories, methodology, methodological principles, necessity, chance, possibility, modality, scientific knowledge

The article examines the methodological principles of introducing the categories of necessity, chance and opportunity in the modern scientific knowledge. Ideas of different kinds of necessity, chance and opportunities are generalized and relevant philosophical categories are formulated on this basis.


References
[1] Ivlev V.Yu., Ivleva M.L., Inozemtsev V.A., Udovik V.E. Informatsionnoe obshchestvo i formirovanie novoy epistemologicheskoy paradigmy sovremennoy nauki [Information society and the formation of a new epistemological paradigm of the modern science]. Moscow, ITO Semrik Publ., 2013, 129 p.
[2] Petrov Yu.A., Nikiforov A.L. Logika i metodologiya nauchnogo poznaniya [The logic and methodology of scientific knowledge]. Moscow, MGU Publ., 1982, 320 p.
[3] Petrov Yu.A. Metodologicheskie voprosy primeneniya i razvitiya nauchnykh ponyatiy [Methodological issues and application of scientific concepts]. Moscow, Znanie Publ., 1980, 64 p.
[4] Vojshvillo E.K., Degtyarev M.G. Logika kak chast teorii poznaniya i nauchnoy metodologii. T. 2 [Logic as a part of the theory of knowledge and scientific methodology. Vol. 2]. Moscow, Nauka Publ., 1994, 290 p.
[5] Vojshvillo E.K. Ponyatie [Concept]. Moscow, MGU Publ., 1967, 287 p.
[6] Vojshvillo E.K. Ponjatie kak forma myshlenija[Concept as a form of thinking]. Moscow, MGU Publ., 1989, 239 p.
[7] Ivlev V.Yu. Filosofiia i obshchestvo - Philosophy and Society, 1997, no. 5, p. 108.