|

The criteria for the system of scientific knowledge

Authors: Gubanov N.N., Gubanov N.I. Published: 22.04.2016
Published in issue: #2(40)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-2-344  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: truth, theory of truth, criteria of truth, paradoxical self-reference, empirical verifiability, criteria for scientific content, criteria for culture of scientific research, independence of science

The article considers and characterizes four sets of criteria in the system of scientific knowledge: for scientific content of knowledge, verity of knowledge, culture of scientific research, independence of science.


References
[1] Lebedev S.A. Filosofiya nauki: obshchie problemy [Philosophy of Science: General Issues]. Moscow, MGU Publ., 2012, 336 p.
[2] Pavlov A.V. Logika i metodologiya nauki [Logic and Methodology of Science]. Moscow, Flint, Nauka Publ., 2010, 344 p.
[3] Tsaregorodtsev G.I., Shingarov G.Kh., Gubanov N.I. Filosofiya [Philosophy]. Moscow, Sovremennyy Gumanitarnyy Universitet Publ., 2012, 452 p.
[4] Gubanov N.N. Alma mater (Vestnik vysshej shkoly) - Alma mater (High School Herald), 2014, no. 5, pp. 19-23.
[5] Pivoev V.M. Vestnik Ishimskogo gospedinstituta im. P.P. Ershova - Herald of P.P. Ershov Ishim State Pedagogical Institute, 2013, no. 3, pp. 91-101.
[6] Gubanov N.I. Filosofiya i obshchestvo - Philosophy and Society, 2007, no. 1, pp. 54-68.
[7] Panelnaya diskussiya [Panel Discussion]. Epistemologiya i Filosofiya nauki - Epistemology & Philosophy of Science, 2009, vol. XXII, no. 4, pp. 48-77.
[8] Selivanov F.A. Blago, istina, svyaz [Good, Truth, Link]. Tumen, RIC Tumen State Academy of Culture and Arts Publ., 2008, 260 p.
[9] Dekart R. Rassuzhdenie o metode. Sochineniya. V 2 tomakh. Tom 1 [Discourse on Method. Collected edition. In 2 vols. Vol. 1]. Moscow, Mysl Publ., 1989, 654 p.
[10] Ilin V.V. Teoriya poznaniya. Vvedenie. Obshchie problemy [Epistemology. Introduction. General Issues]. Moscow, MGU Publ., 1993, 168 p.
[11] Alekseev A.P., Yakovleva L.E., eds. Filosofiya v voprosakh i otvetakh [Philosophy Questions and Answers]. Moscow, Prospekt Publ., 2011, 336 p.
[12] Gubanov N.I., Gubanov N.N., Volkov A.E. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya. Humanitates -Herald of the Tumen State University. Humanities research. Humanitates, 2014, no. 10, pp. 84-92.
[13] Tsaregorodtsev G.I., Gubanov N.I. Vestnik AMN SSSR - Herald of the AMS USSR, 1978, no. 4, pp. 64-70.