|

Influence of information technology on the formation of the Global World

Authors: Chernysheva A.V., Makarychev S.A. Published: 19.06.2015
Published in issue: #8(34)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-8-278  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: information society, information and knowledge, globalization, information globalization, global information space, scientific-technical revolution, global scale, achievements and discoveries

The article deals with information technology, its impact on processes of globalisation in the modern socio-cultural space. The scientists analyse information technology, they strictly differentiate such concepts as "information society", "globalisation", "informatization", revealing both positive and negative consequences of globalisation. The authors try to forecast further development of information society in the globalizing world.


References
[1] Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting [in Russ.: Nastuplenie postindustrial’nogo obschestva. Opyt social’nogo prognoza, Moscow, Ekzamen Publ., 1973, 375 p.].
[2] Bell D. Tretya tekhnologicheskaya revolyutsiya i eyo vozmozhnye socialnye posledstviya [The Third Technological Revolution and its Possible Social Consequences]. Moscow, INION, 1990., 98 p. (in Russ.).
[3] Bell D. Socialnye ramki informacionnogo obshhestva [Social Limits of the Information Society]. Moscow, Kharvest Publ., 1980. (in Russ.).
[4] Bell D. Gryaduschee postindustrialnoe obshhestvo [The Coming Post-industrial Society]. Moscow, Akademiya Publ., 2004, 944 p. (in Russ.).
[5] Masuda I. Informatsionnoe obschestvo kak postindustrialnoe obshhestvo [Information Society as Post-industrial Society]. Moscow, Akademiya Publ., 1997, 147 p.
[6] Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence [in Russ.: Tapscott D. Elektronno-tsifrovoe obshhestvo. Moscow, Refl-buk Publ., 1999, 403 p.].
[7] Nabiev I.M. Vazhnost’ informatsionnykh tekhnologiy v razvitii obschestva i gosudarstva [The importance of Information Technology in Development of Society and the Nation]. Pedagogicheskoe masterstvo: Materialy IV Mezhdunarodnoy Nauchnoy Konferencii (Moskva, fevral’ 2014 g.) [Pedagogical Skills: Materials of the IV International Scientific Conference (Moscow, February 2014)]. Moscow, Buki-Vedi Publ., 2014, pp. 297-299.
[8] Shpitsberg А.I. Molodoi Uchenyi - Young Scientist, 2014, no. 6.2, p. 81-83.
[9] Chernov А.А. Stanovlenie global’nogo informatsionnogo obschestva: Problemy i perspektivy [Formation of the Global Information Society: Problems and Prospects]. Moscow, "Dashkov &Co." Publ., 2003, 232 p.
[10] Orlova T.V. Istoriya sovremennogo mira (XV-XX veka) [History of the Modern World (XV-XX centuries)]. Kiev, Vikar Publ., 2007, 552 p.
[11] Chernyshova A.V. Vliyanie sotsiokulturnykh transformaciy informatsionnogo obshhestva na izmenenie prirody cheloveka [Influence of Socio-cultural Transformations in Information Society on the Change of Human Nature]. Sotsialnye Transformatsii Kultury. Sbornik statei [Social Transformations of Culture. Collected Articles]. Saint Petersburg, 2013, p. 183-191.
[12] Kaptyukhin R.V., Romanov А.А. Ekonomika i sovremennyi menedzhment: teoriya i praktika - Economics and Modern Management: Theory and Practice, 2014, no. 33, pp. 15-20.
[13] Glinchikova А. Rossiya i informatsionnoe obschestvo [Russia and Information Society]. Moscow, AST Publ., 2002, 197 p.
[14] Ivanov D.V. Virtualizatsiya obshhestva [Virtualization of Society]. Saint-Petersburg, Peterburgskoe vostokovedenie, 2000, 96 p.
[15] Snigulska V. Psikholog - Psychologist, 2007, no. 40 (280), pp. 6-9.
[16] Chernyshova A.V. European Social Science Journal (Evropeiskiy Zhurnal Socialnykh nauk), 2013, no. 8 (1), p. 337-344.
[17] Babich I.N. Novye obrazovatelnye tekhnologii v vek informatsii [New Educational Technologies in the Information Age]. Materialy XIV Mezhdunarodnoi Konferentsii "Primenenie Novykh Tekhnologiy v Obrazovanii" [Proceedings of the XIV International Conference "Application of new Technologies in Education"]. Troitsk, Bytik Fond, 2003, p. 68-70.