|

The Subjects of Political Processes during the Period of Soviet System Formation

Authors: Myasnikov A.A. Published: 29.05.2015
Published in issue: #7(33)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-7-268  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: subject of political processes, revolt of the masses, mass society, mass consciousness, social and psychological portrait, course of life

The article describes the subjects of the political process in the first years of Soviet System, their particular historical specific characteristics. There made an attempt to organize and summarize relevant scientific approaches to understanding one of the most pivotal eras in the history of our country through the concept of the "subject of the political process".


References
[1] Koposov N. Pamyat starogo rezhima. Istoriya i politika v Rossii [The Memory of the Old Regime. History and Politics in Russia]. Moscow, 2011.
[2] Miller A. Istoricheskaya politika v Rossii: novyi povorot? [Historical Policy in Russia: a New Turnround?]. In: Istoricheskaya politika v XXI veke [Historical Policy in XXI century]. Collection of articles. Miller A., Lipman M., eds. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2012, 648 p.
[3] Svyatoslavskiy A.V. Istoriya Rossii v zerkale pamyati: mekhanizmy formiro-vaniya istoricheskikh obrazov [History of Russia in the Mirror of Memory: Mechanisms of Historical Image Formation]. Moscow, 2013.
[4] Ortega y Gasset J. The Revolt of the Masses. W.W. Norton & Company Publ., 1994,192 p. [in Russian: Ortega y Gasset H. Vosstanie mass. Moscow, 2003].
[5] Golubev A.V. Totalitarizm kak fenomen Rossiyskoy istorii XX veka [Totalitarism as a Phenomenon of Russian History of the Twentieth Century]. In: Vlast i obschestvo v SSSR: politika repressiy (1920-1940 gg.) [Government and Society in the USSR: Policy of Repression (1920-1940)]. Moscow, 1999.
[6] Golubev A.V. Mifologicheskoe soznanie v politicheskoy istorii XX beka. Chelovek i ego vremya [Confabulated Consciousness in the Political History of the Twentieth Century. Individual and His Time]. Moscow, 1992.
[7] Golubev A.V. Mifologizirovannoe soznanie kak factor rossiyskoy modernizatsii. Mirovospriyatie i samosoznanie russkogo obschestva (XIX-XX vek) [Confabulated Consciousness as a Factor in Russia’s Modernization. Mentality and Self-Consciousness of Russian Society (XI-ХХ century). Moscow, 1994.
[8] Devyataya konferentsiya RKP (b) 1029 goda. Sentyabr 1920. Protokoly [The Ninth Conference of the RCP (b) 1920. September, 1920. Protocols]. Moscow, 1972.
[9] Gimpelson E.G. Stanovlenie i evolutsiya sovetskogo gosudarstvennogo apparata upravleniya. 1917-1930 gg [Formation and Evolution of the Soviet State Administrative Apparatus 1917-1930]. Moscow, 2003, 300 p.
[10] Gosudarstvennyy Arkhiv Dokumentov Noveyshey istorii Kaluzhskoy oblasti [State Archive of Contemporary History of the Kaluga Region] F. 476. Op. 1. D. 15. L. 5; F. 476. Op. 1. D. 22. L. 14; F. 476. Op. 1. D. 23. L. 55; F. 476. Op. 1. D. 26. L. 76; F. 476. Op. 1. D. 27. Ll. 22, 23, 72, 79; F. 476. Op. 1. D. 28. Ll. 44, 45; F. 476. Op. 1. D. 30. Ll. 173, 189, 220; F. 476. Op. 1. D. 32. Ll. 126, 173; F. 476. Op. 1. D. 38. L. 134; F. 476. Op. 1. D. 54. L. 12; TsNI-TO. F. 642. Op. 1. D. 47. L. 63; F. 642. Op. 1. D. 58. Ll. 33, 67, 98; F. 642. Op. 1. D. 74. L. 52; F. 642. Op. 1. D. 80. L. 81.
[11] Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsialno-politicheskoy istorii [Russian State Archive of Socio-Political History]. F.17. Op.7. D.166. L137.
[12] Protasov S.P. Chislennost i sotsialnyy sostav organizatsiy RKP(b) Tsentralnogo Chernozemya nakanune perekhoda k NEPu. [Size and Social Structure of the RCP (B) Organizations in the Region of Central Black Earth on the Eve of the Transition to the NEP]. NEP: ekonomika, politika, ideologiya [NEP: Economics, Politics, Ideology]. Abstracts and reports of scientific conferences. Tambov, 1991, p. 14-15.
[13] Izvestiya Kaluzhskogo gubkoma - Proceedings of the Kaluga Provincial Committee, 1921, no. 4, pp. 19-21.
[14] Senyavskiy A.S. Rossiyskiy totalitarizm: urbanizatsiya v sisteme faktorov ego stanovleniya, evolutsii i raspada [Russian Totalitarianism: Urbanization in the System of Factors of Its Formation, Evolution and Decay]. In: Vlast i obschestvo v SSSR: politika repressiy (1920-1940 gg.) [Government and Society in the USSR: Policy of Repression (1920-1940)]. Moscow, 1999.
[15] Shuman F. Rossiya posle 1917 goda. Chetyre desyatiletiya sovetskoy politiki [Russia after 1917. Four Decades of Soviet Policy]. 1959, no. 1, pp. 164-165.
[16] Lenin V.I. Ocherednye zadachi sovetskoy vlasti [Immediate Tasks of the Soviet Government]. Complete set of works, vol. 36.