|

An integrative concept of personality in social philosophy: Identification model

Authors: Malkova T.P. Published: 20.02.2014
Published in issue: #1(15)/2014  
DOI: 10.18698/2306-8477-2014-1-161  
Category: The Humanities in Technical University | Chapter: Philosophy Science  
Keywords: personality, integrative concept of personality, subject-object research methods, subject-subject research methods, personality typology, identification model of personality

The study analyzes current social philosophical, interdisciplinary research methods and concepts of personality. It also gives a review of the dual nature of an individual as a subject-carrier and a subject-creator of reality and considers sociocultural formation of personality. The work provides a definition of personality. The author developed an integrative model of identification, which is of great practical importance for the information society.


References
[1] Abul'khanova K.A. Psikhologiya i soznanie lichnosti (problemy, metodologiya, teoriya i issledovaniya real’noi lichnosti) [Psychology and personal consciousness (problems, methodology, theory and research of a real personality)]. Moscow — Voronezh, NPO "MODEK" Publ., 1999, 224 p.
[2] Alekseeva I.Yu., Arshinov V.I., Chekletsov V.V. Voprosy filosofii — Philosophy issues, 2013, no. 3, pp. 12-21.
[3] Antsyferova L.I. Psikhologicheskoe soderzhanie fenomena sub"ekta i granitsy sub"ektno-deyatel’nostnogopodkhoda. Problema sub"ekta vpsikhologicheskoy nauke [Psychological phenomenon of a subject and subject-activity approach. The problem of the subject in psychology]. Moscow, Institute of psychology of the Russian Academy of Science, 2000, pp. 27-42.
[4] Arnts U., Cheis B., Visente M. Krolich’ya nora, ili Chto my znaem o sebe i Vselennoy [The rabbit hole, or what we know about ourselves and the universe]. Moscow, EKSMO Publ., 2012, 448 p.
[5] Bakhtin N.M. Filosofiya kak zhivoy opyt [Philosophy as a living experience]. Moscow, Labirint Publ., 2008, 240 p.
[6] Vatulin A.I. Psikhodinamicheskie kontseptsii v zerkale metodologicheskogo plyuralizma. [Psychodynamic concepts in methodological pluralism]. Problemy razvitiya sovremennykh psikhodinamicheskikh kontseptsiy v Rossii i za rubezhom: materialy mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problems of developing modern psychodynamic concepts in Russia and abroad: materials of inter-university scientific conference]. St. Petersburg, St. Petersburg Institute of Psychology and Acmeology, 2010, pp. 6-13.
[7] Veshnyakovskaya E. Nauka i zhizn’ — Science and Life, 2012, no. 1, pp. 2-9.
[8] Ermolaeva M.V., Lubovskiy D.V. Aktual’nye problemy psikhologicheskogo znaniya. Teoreticheskie i prakticheskie problemy psikhologicheskogo znaniya — Actual problems of psychological knowledge. Theoretical and practical problems of psychological knowledge, 2013, no. 2 (27), pp. 7-16.
[9] Mal'kova T.P., Frolova M.A.Vvedenie v sotsial’nuyu filosofiyu [Introduction to Social Philosophy]. Moscow, Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya Publ., 1995, 192 p.
[10] Mal'kova T.P. Filosofsko-antropologicheskie issledovaniya: nauchno-teoreticheskiy gumanitarnyi zhurnal — Philosophical-anthropological research: scientific and theoretical journal of Humanities, issues 3-4, pp. 42-57. Kursk, Kursk State University Publ., 2011.
[11] Mal'kova T.P. Sub"ekty kul’tury. Kul’turologiya [Cultural subjects. Culturology]. Moscow, Znanie Publ., 1993, pp. 106-124.
[12] Frolov I.T., Yudin B.G. Mnogomernyi obraz cheloveka: kompleksnoe mezhdistsiplinarnoe issledovanie cheloveka [Multidimensional image of man: comprehensive interdisciplinary study of human]. Moscow, Nauka Publ., 2001, 240 p.
[13] Pasovets Yu.M. Filosofsko-antropologicheskie issledovaniya. Nauchno-teoreticheskiy zhurnal — Philosophical-anthropological research. Scientific theory journal, issues 1-2, pp. 34-41. Kursk, Kursk State University Publ., 2009.
[14] Rostovtseva M.V., Mashanov A.A. Vestnik KrasGAU — Bulletin of Krasnoyarsk State Agrarian Univer., 2012, no. 7, pp. 161-169.
[15] Hall C.S., Lindsey G. Teorii lichnosti [Theories of personality]. Moscow, Psikhoterapiya Publ., 2008, 672 p.
[16] Tsentseria S.V. Mir obrazovaniya i obrazovanie v mire — The world of education and education in the world, 2010, no. 3 (39), pp. 142-146.
[17] Eko U. Piat’ esse na temy etiki [Five essays on the topics of ethics]. Moscow, Astrel' Publ., 2002, 191 p.
[18] Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York, Basic Books, 1993, 412 p.