|

Specifics in studying English at the technical universities

Authors: Medvedeva K.O. Published: 25.04.2023
Published in issue: #2(100)/2023  
DOI: 10.18698/2306-8477-2023-2-837  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Philology. Linguistics  
Keywords: language competence, language skills, contextual teaching, problem situation, grammar, genre approach, interdisciplinary approach

Various methods, ways and methodologies of studying English at the technical universities were analyzed in order to improve educational activities of the students. The paper demonstrates that in order to correctly introduce these methods, it is necessary to combine new and traditional teaching aids.


References
[1] Kharina M.V. Modeli razvitiya inoyazychnoy kommunikativnoy kompetentsii studentov tekhnicheskogo vuza v integrirovannoy informatsionnoy srede [Models of development of the foreign-language communicative competence of technical college students in integrated information learning environment]. Yaroslavkiy pedagogicheskiy vestnik — Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2014, vol. 2, no. 4, pp. 114–118.
[2] Verbitsky A.A. Kategoriya “kontekst” v psikhologii i pedagogike [“Context” category in psychology and pedagogy]. Moscow, Logos Publ., 2010, 300 p.
[3] Verbitsky A.A. Teoriya i tekhnologii kontekstnogo obrazovaniya [Theory and technologies of contextual education]. Moscow, Moscow State Pedagogical University Publ., 2017, 268 p.
[4] Slesarenko I.V. Tselepolaganie v obuchenii inostrannomu yazyku v tekhnicheskom vuze: mezhdistsiplinarnyi podkhod [ESP goals and objectives formulating: interdisciplinary approach]. Federalnyi Universitet. Tekhnicheskie Nauki — Federal University. Technical sciences, 2007, no. 135 (10), pp. 100–104.
[5] Filippova O.V. Puti realizatsii zhanrovogo podkhoda k izucheniyu kursa “Russkiy yazyk i kultura rechi” v vuze [Ways to implement the genre approach in studying “Russian language and culture of speech” course at the university]. In: Predlozhenie i slovo. Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov [Sentence and word. Interuniversity collection of scientific works]. Saratov, Saratovsky Universitet Publ., 2006, pp. 557–581.
[6] Murphy R., Smalzer W.R. Grammar in Use Intermediate. 4th edition. University Printing House, Cambridge, United Kingdom, 1998, pp. 11–56.