|

Methodology aspects of future engineer environmental training

Authors: Lebedev S.A., Bushuev N.N., Bushueva V.V. Published: 26.08.2016
Published in issue: #7(45)/2016  
DOI: 10.18698/2306-8477-2016-7-376  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Pedagogics  
Keywords: methodology, method, ecology, ecological education, ecological worldview, environmental responsibility of future engineer

The article substantiates the actuality of future engineers with environmental bias training and considers a philosophical and methodological approach to solve this task. Besides, we marked out the main methodological principles such as interdisciplinary, comprehensive and system approaches, analyzed them and demonstrated their practical importance for future engineers with environmental bias training. Moreover, the study highlighted the significance of ecological world-view formation and future engineers' environmental responsibility. Because of the contradiction between the ecological and economic factors at the present stage, we analyzed in detail different approaches for it solution. Finally, the article emphasizes the fact of necessity of making decisions in favor of the environmental factors.


References
[1] Bushuev N.N. Analiz vozdeystviya vrednykh faktorov promyshlennogo proizvodstva na cheloveka [Analysis of industrial production harmful factors impact on a human]. Teoreticheskiye i prikladnyye aspekty sovremennoy nauki: sbornik nauchnykh trudov po materialam VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 31 dekabrya 2014 g. [Theoretical and applied aspects of modern science: scientific papers based on the materials of the VI international scientific-practical Conference December 31, 2014]. Belgorod, 2015, pp. 69-74.
[2] Lebedev S.A., Tverdynin N.M. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 7: Filosofiya - Moscow Herald of Moscow University. Ser. 7: Philosophy, 2008, no. 2, pp. 44-70.
[3] Lebedev S.A. Novoye vpsikhologo-pedagogicheskikh issledovaniyakh - New in the psychological and pedagogical research, 2010, no. 2, pp. 5-10.
[4] Lebedev S.A. Metodologiya nauchnogo poznaniya [Methodology of scientific cognition]. Moscow, Yurait Publ., 2016, 153 p.
[5] Bushuev N.N. Kompleksnyy podkhod v reshenii ecologicheskikh problem [Comprehensive approach to environmental problems solution]. Dinamika nravstvennykh prioritetov cheloveka v protsesse ego evolutsii: Materialy XIX Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. (Sankt-Peterburg, 15-16 maya 2006 g.) [Dynamics of the moral priorities in the process of human evolution. Proceedings of the 19th International Conference. Part 2. (St. Petersburg, Russia, 15-16 May, 2006)]. St. Petersburg, Nestor Publ., 2006, pp. 229-232.
[6] Bushuev N.N. Sistemnyy podkhod v reshenii ekologicheskikh problem. Metafizika kreativnosti [System approach to environmental problems solution. Metaphysics of creativity]. Moscow, RFO Publ., 2006, pp. 110-113.
[7] Bushueva V.V., Bushuev N.N. Mezhdistsiplinaryy podkhod i ego znacheniye pri podgotovke buducshikh spetsialistov [Interdisciplinary approach and its significance for future specialists training]. Formirovaniye professionalnoy kultury spetsialistov XXI veka v tekhnicheskom universitete: Sbornik nauchnykh trudov 12-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Formation of professional culture of the 21st century professionals in a Technical University. Proceedings of the 12th international scientific and practical Conference]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2012, pp. 73-74.
[8] Bushuev N.N. Ekologicheskiye i ekonomicheskiye posledstviya zagryazneniya tyazhyolymi metallami okruzhayuschey sredy [Environmental and economic consequences of heavy metals pollution of the environment]. Integratsiya ekonomiki v sistemu mirokhozyaystvennykh svyazey: sbornik nauchnykh trudov XVI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Economics Integration in the world economic system. Proceedings of the 16th International Theoretical and Practical Conference]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2011, pp. 219-224.
[9] Bushueva V.V., Bushuev N.N. Ekologicheskaya otvetstvennost nauchno-tekhnicheskoy intelligentsii v usloviyakh innovatsionnoy ekonomiki [Environmental responsibility of brainpower in innovative economics conditions]. Rossiya v globalnom mire: sbornik nauchnykh trudov 9-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Russia in the global world. Proceedings of the 9th All-Russian Scientific-Practical Conference]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2011, pp. 58-60.
[10] Sidibe P. Voz prirody. Vladimir Putin priekhal v Sochi [Who nature. Vladimir Putin arrived in Sochi]. Rossiyskaya Gazeta, Federal issue, no. 47009, July 4, 2008. Available at: https://rg.ru/2008/07/04/sochi-putin.html (accessed May 20, 2015).
[11] Potaptsev I.S., Pavlikhin G.P. Bushuev N.N., Bushueva V.V. Ispolzovaniye zarubezhnogo opyta resheniya tehnicheskikh zadach v inzhenernoy podgotovke studentov [Using foreign experience of technical tasks solving in future engineers training]. Gorodnichev V.A., ed. Moscow, Etnosotsium Publ., 2015, 156 p.
[12] Aznar G. La creativite dans l’ertrepise. Paris, 1971, pp. 185.
[13] Bushuev N.N., Bushueva V.V. Znacheniye Kiotskogo protokola dlya resheniya globalnykh ekologicheskikh problem [Kyoto Protocol significance for the global environmental problems solution]. Rossiya v globalnom mire. Sbornik nauchnykh trudov 7-y Vserossiyskoy nauchno-teoreticheskoy konferentsii 5-7 maya 2009 g. [Russia in the Global World. Part I. Proceedings of 7th All-Russia Scientific-Theoretical Conference 5-7 May, 2009]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2009, pp. 138-140.