|

Formation and development of competitiveness of hotel services market entities

Authors: Dolgova I.V., Bely V.L., Shkarpetina E.V. Published: 10.03.2022
Published in issue: #1(93)/2022  
DOI: 10.18698/2306-8477-2022-1-768  
Category: Economic and legal problems of engineering education | Chapter: Economics  
Keywords: hotel business, competitiveness, competitive advantages, competitiveness model, corporate culture

The paper explores the problems of forming and developing the competitiveness of hotel services market entities. The competitive advantages of various types of hotel business structures are identified and substantiated, recommendations are given for creating a business model for their successful operation. The results of the study can be used in the hotel services market in order to increase the competitiveness of a hotel enterprise.


References
[1] Dolgova I.V., Belyy V.L. Gumanitarny vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2020, no. 6. http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2020-6-694
[2] Porter M. On competition. Harvard Business Review Press, updat., expand. ed., 2008, 576 p. [In Russ.: Porter M. Konkurentsiya. Moscow, Vilyams Publ., 2001, 495 p.].
[3] Dolgova I.V. Delovaya etika i delovye kommunikatsii v sfere biznesa [Business ethics and business communications in business]. Moscow, KNORUS Publ., 2021, 402 p.
[4] Dolgova I.V. Innovatsii v menedzhmente (Innovations in management), 2019, no. 1, pp. 36–42.
[5] Belyy L.V., Nikulchenkova E.V. Organizatsionnaya kultura v strategii upravleniya sovremennym gostinichnym predpriyatiem [Organizational culture in the management strategy of a modern hotel enterprise]. In: Nikolskaya E.Yu., ed. Strategii razvitiya industrii gostepriimstva [Hospitality industry development strategies]. Moscow, Rusayns Publ., 2020, pp. 53–69.
[6] Dolgova I.V., Belyy V.L. Gumanitarny vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2021, no. 6. http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2021-6-758
[7] Korporativnaya kultura v industrii gostepriimstva. Osobennosti korporativnoy kultury v gostepriimstve [Corporate culture in the hospitality industry. Features of corporate culture in hospitality]. Available at: https://studbooks.net/681596/ turizm/korporativnaya_kultura_gostepriimstve (accessed December 18, 2021).
[8] ALL — Accor Live Limitless. Available at: http://www.accorhotels-group.com/en/news/new-horizons-for-le-club-accorhotels-members.html (accessed December 18, 2021).
[9] Federalny zakon ot 24 noyabrya 1996 g. N 132-FZ «Ob osnovakh turistskoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law of November 24, 1996, no. 132-FZ “On the basics of tourism activities in the Russian Federation”]. Garant [The guarantor]. Available at: https://base.garant.ru/136248/ (accessed December 18, 2021).
[10] Postanovlenie Pravitelstva Moskvy ot 21 avgusta 2007 goda N 714-PP «O merakh po uporyadocheniyu razmescheniya otdelnykh obektov kapitalnogo stroitelstva na zastroennykh territoriyakh v gorode Moskve» [Decree of the Government of Moscow dated August 21, 2007, no. 714-PP “On measures to streamline the placement of individual capital construction projects in built-up areas in the city of Moscow”]. Ofitsialny sayt mera Moskvy [Official website of the Mayor of Moscow]. Available at: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/16889220/ (accessed December 18, 2021).