|
Main Authors Zakharov V.Yu.
Zakharov V.Yu.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Zakharov V.Yu.

Zakharov V.Yu., Dr. Sc. (History), Head of the Department of History, Bauman Moscow State Technical University.

All articles by this author