|
Main Authors Ryzhova N.V.
Ryzhova N.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Ryzhova N.V.

Ryzhova N.V., Head of the Employment Assistance Department, Head of the Career Center, Bauman Moscow State Technical University.

All articles by this author