|
Main Authors Golovko Yu.V.
Golovko Yu.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Golovko Yu.V.

Golovko Yu.V., Cand. Sc. (Phylos.), Assoc. Professor, Department of Philosophy, Bauman Moscow State Technical University.

All articles by this author