|
Main Authors Gorkaya Z.V.
Gorkaya Z.V.

Samara State University

Samara, Russian Federation

Gorkaya Z.V.

Gorkaya Z.V., Ph.D., Assoc. Professor of the Developmental Psychology Department of Samara State University. Fields of activity: health-saving technologies, social psychology.

All articles by this author